نویسنده = محمدباقر خورشیدی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین زمان مناسب آبیاری با سنجش هدایت روزنه‌ای برگ‌های گیاه ذرت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-46

ابوالفضل ناصری؛ محمدباقر خورشیدی؛ علی فرامرزی؛ زهرا متقی فرد


2. جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-24

ابوالفضل ناصری؛ ساناز عزت پور؛ محمدباقر خورشیدی؛ اکبر عبدی قاضی‏‏‏ جهان