نویسنده = عبدعلی ناصری
تعداد مقالات: 2
1. آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-12

مجید شریفی پور؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ علیرضا حسن اقلی؛ هادی معاضد


2. آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-48

مجید شریفی پور؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ علیرضا حسن اقلی؛ هادی معاضد