استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

3 دانش‌آموخته گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

4 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

6 استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

محاسبه دقیق شاخص سطح برگ(LAI) نقش مهمی در افزایش دقت برآورد تبخیر-تعرق و میزان تأثیر تنش­های محیطی مانند خشکی بر گیاهان دارد. اندازه­گیری این شاخص مهم در سطح وسیع بسیار هزینه­بر و وقت­گیر است. فناوری سنجش‌ازدور امکان اندازه­گیری آسان LAI را در این شرایط فراهم نموده است. این پژوهش باهدف بررسی دقت استفاده از تصاویر ماهواره­ای برای اندازه­گیری LAI برنج با استفاده از داده­های LAI اندازه­گیری شده در 10 مزرعه طی 4 مرحله زراعی در سال 1389 در سطح شهرستان فومن استان گیلان انجام گردیده است. نتایج نشان داد دقت این روش بسته به میزان پوشش گیاهی متغییر است ولی در مرحله پوشش کامل از دقت بالایی برخوردار است (85/0R2>). در دوره ابتدایی رشد(پنجه­زنی) نمایه NDVI و در مرحله پوشش کامل استفاده از نمایه SAVI منجر به رابطه خطی بهتری با شاخص سطح برگ شده است.

کلیدواژه‌ها


رضایی، م.، 1394. برآورد تأثیر تغییرات میزان کاربرد آب آبیاری بر بهره­وری آب در سطح وسیع با استفاده از ترکیب داده­های ماهواره­ای و مدل DSSAT. رساله دکتری. گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 148 ص.

مختاری، ش.، 1390. توسعه و کاربرد یک مدل ساده (VSM) جهت تخمین منطقه­ای عملکرد برنج با بهره­گیری از داده­های ماهواره­ای. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان.80 ص.

Rao, N.R., Garg, P.K., and Ghosh, S.K. 2006. Estimation and comparison of leaf area index of agricultural crops using IRS LISS-III and EO-1 Hyperion images. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 34(1):69-78.

Sharma, N., Piscioneri, I., Baviello, G., and Orlandini, S. 2000. Promising industrial energy crop, Cynara cardunculus: a potential source for biomass production and alternative energy. Energy Conversion and Management, 41(10):1091-1105.