اثر کم آبیاری بر عملکرد سه رقم گوجه‌فرنگی در دشت مرودشت

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

2 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

اثر تنش آب آبیاری بر ارقام گوجه‌فرنگی در دشت مرودشت فارس این آزمایش با سه رقم سوپر اوربانا، سوپر چف،کینگستون، دریکی از مزارع روستای فتح‌آباد واقع در شهرستان مرودشت موردبررسی قرار گرفت. آبیاری در5 سطح (مدیریت زارع ، 60، 80، 100 و120درصد آب موردنیاز گیاه از روش پنمن مانتیث) اعمال شد. عملیات کاشت، داشت و برداشت، به‌جز آبیاری توسط کشاورز و به‌طور یکسان در تیمارهای آزمایش‌ انجام شد. نتایج نشان داد اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد محصول معنی‌دار است. تیمارهای 120 و 60 درصد نیاز آبی به ترتیب با 8840 و 4420 مترمکعب در هر هکتار، دارای بیشترین و کمترین مقدار آب مصرفی بودند. بیشترین کار آیی مصرف آب در تیمار80 درصد نیاز آبی و کمترین مقدار آن در تیمار60 درصد نیاز آبی به ترتیب 15/8 و10/7 کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب در هکتار به دست آمد. بنابراین تیمار نیاز آبی80 درصد به‌عنوان تیمار برتر پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


اکبری، د.، عزیزی، ع. و رضایی، ر.1392. بررسی رابطه میزان مصرف آب و عملکرد گوجه‌فرنگی نشریه پژوهش آب در کشاورزی. ب. جلد 27. شماره 4. 25- 28.

علیزاده، ا. 1369. آبیاری قطره‌ای. انتشارات آستان قدس رضوی.

موسوی فضل، ح. و فائزنیا، ف.1386. نقش آب و کود ازت بر تجمع ازت نیترات میوه گوجه‌فرنگی در روش آبیاری قطره‌ای. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

Doorenbos, J., A.H. Kassam, and C.L.M. Bentvelsen. 1988. Yield response to water. FAO irrigation and drainage paper. No. 33.

Hegde, D.M., and K. Srinivas. 1990. Effect of irrigation and nitrogen fertilization on yield, nutrient uptake, and water use of tomato. Gartenbauwissenschaft, 55(4): 173-177.

Ismail, S.M., and M.A.A. Mousa. 2014. Optimizing tomato productivity and water use efficincy using water regimes, plant density and row spacing under arid land conditions. Irrigation and drainage, 63(5): 640-650.

Mukherjee, A., S. Sarkar, and P.K. Chakraborty. 2012. Marginal analysis of Water Productivity Function of tomato crop grown under different irrigation regimes and mulch managements. Agricultural water management, 104:121-127.

Paez, A., H. Hellmers, and B.R. Strain. 1984. Carbon dioxide enrichment and water stress interaction on growth of two tomato cultivars. The journal of agricultural science, 102(3): 687-693.

Rubino, P., and E. Tarantino. 1988. Influence of irrigation techniques on the behaviour of some processing tomato cultivars. ISHS Acta Horticulturae 228, IV International symposium on water supply and irrigation in the open and under protected cultivation.

Rudich, J., E. Rendon poblete, M.A. Stevens, and A.I. Ambri. 1981. Use of leaf water potential to determine water stress in field grown tomato plants. Journal of the American society for horticultural science. 106(6): 732-736.

Zhang, H.J., A.C. Wen, and J.D. Zhang. 2014. Crop water production function of processing tomato (Solanum Lycopersicum) under pegulated Deficit Irrigation, Applied mechanics and materials, 496-500: 3026-3030.