بررسی عملکرد برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری در یک دوره آمار هواشناسی طولانی‌مدت با مدل CropSyst

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت و گروه مهندسی آب و محیط زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر

3 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 پژوهشگر مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران

چکیده

مدل CropSyst ازجمله مدل­های گیاهی است که در سال­های اخیر موردتوجه محققین قرارگرفته است. از ویژگی­های منحصربه‌فرد مدل CropSyst امکان شبیه­سازی عملکرد چند گیاه طی چند سال آماری است که امکان ارزیابی عملکرد گیاه در طولانی‌مدت را فراهم کرده است. این مدل پس‌ازآنکه برای سال­های 1384 تا 1386 در منطقه رشت، برای برنج مورد واسنجی و اعتبارسنجی قرار گرفت و دقت آن در رده عالی قرار گرفت (مقادیر به‌دست‌آمده Crm و nRMSE در سال اعتبارسنجی مربوط به عملکرد دانه گیاه برنج، به ترتیب 11/0 و 7/9 درصد بودند) به­عنوان ابزاری برای یک ارزیابی بلندمدت آمار هواشناسی در مکان موردمطالعه مناسب دیده شد. پس از جمع­آوری داده­های طولانی‌مدت و معرفی آن­ها به مدل، نتایج اجرای مدل ارائه شد. در این مطالعه، آبیاری­های مختلفی توسط مدل شبیه‌سازی شد و مقدار محصول به‌دست‌آمده در طی سال­های موردمطالعه تعیین شد. ازجمله عوامل مورد ارزیابی مقادیر بهره­وری مصرف آب بر اساس تبخیر-تعرق به‌دست‌آمده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، مشخص شد که بهره­وری مصرف آب برای تمامی تیمارهای آبیاری، از 42/0 تا 01/1 کیلوگرم در مترمکعب متغیر بوده است. پس از بررسی خروجی­های به‌دست‌آمده از مدل، تیمار آبیاری سه‌روزه به­عنوان تیمار بهینه معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


غلامی، ع.ر و پیرمرادیان، ن. 1390. واسنجی یک مدل ساده (VSM) جهت پیش­بینی عملکرد ذرت تحت مدیریت­های مختلف آب و نیتروژن. نشریه آب‌وخاک. جلد 25، شماره 2. صفحه 265-258.

Bechini, L., S. Bocchi, T. Maggiore and R. Confalonieri. 2006. Parameterization of a crop growth and development simulation model at sub-model components level. An example for winter wheat (Triticum aestivum L.). Environmental Modelling & Software. 21: 1042-1054.

Marsal, J. and C. O. Stockle. 2012. Use of CropSyst as a decision support system for scheduling regulated deficit irrigation in a pear orchard. Irrig Sci. 30: 139–147.

Montuith, J. L. 1996. The quest for balance incrop modeling. Agronomy Journal. 88: 695-697

Beker, J. M. 1996. Use and abuse of crop simulation models. Agronomy Journal. 88: 689.

Klein, T., P. Calanca, A. Holzkamper, N. Lehmann, A. Roesch and J. Fuhrer. 2012. Using farm accountancy data to calibrate a crop model for climate impact studies. Agricultural Systems. 111: 23–33.

Stöckle C.O., Donatelli M., and Nelson R. 2003. CropSyst, A cropping system simulation model. European Journal of Agronomy, 18(3-4):289-307