داوران

 لیست داوران شماره 1 و 2 از جلد 7 سال 99

 

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

سمت / سازمان

شکراله

آبسالان

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-بخش تحقیقات فنی و مهندسی

صفورا

اسدی کپورچال

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

هادی

افشار

دکترای تخصصی

استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحققات، آموزش و تریج کشاوری، مشهد، ایران

محمد

جلینی

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

نادر

حیدری

دکترای تخصصی

دانشیار و عضو هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

محمد

خرمیان

دکترای تخصصی

استادیار  مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، دزفول، خوزستان

هادی

دهقان

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

حسین

دهقانی سانیج

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

سالومه

سپهری

دکترای تخصصی

استادیار، عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی الربرز، کرج، ایران

اکرم

سیفی

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

پریسا

شاهین رخسار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش و

علی

شهیدی

دکترای تخصصی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

علی

شهیدی

دکترای تخصصی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

علی اکبر

عزیزی زهان

دانشجوی دکترا

محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان جنوبی، بخش تحقیقات خاک و آب، پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی قایین و  دانشجوی دکتری آبیاری

امین

علیزاده

دکترای تخصصی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

سعید

غالبی

کارشناسی ارشد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

علی

قدمی فیروز آبادی

دکترای تخصصی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی همدان.

الهه

کنعانی

دانشجوی دکترا

دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

امید

گیلانپور

دکترای تخصصی

دانشیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

عبدالمجید

لیاقت

دکترای تخصصی

استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

رحیم

محمدیان

دکترای تخصصی

دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذرچغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

منصور

معیری

دکترای تخصصی

استادیار مرکز تحقیقات زفول

محمد

مقدم

دکترای تخصصی

دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

دکترای تخصصی

استادیار موسسه تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی کرج

سید مجید

هاشمی نیا

کارشناسی ارشد

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

بهمن

یارقلی

دکترای تخصصی

استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز، کرج، ایران

محمد رضا

یزدانی

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج

اصلان

اگدرنژاد

دکترای تخصصی

استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

 

حسین

بانژاد

دکترای تخصصی

دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

بهاره

جمشیدی

دکترای تخصصی

دانشیار و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سید ابوالقاسم

حقایقی مقدم

دکترای تخصصی

استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

عباس

خاشعی سیوکی

دکترای تخصصی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

مجتبی

خوش روش

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

پریسا

شاهین رخسار

دکترای تخصصی

استادیار و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش و

نادر

کوهی چله کران

دکترای تخصصی

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

مرتضی

گلدانی

دکترای تخصصی

دانشیار گروه اکروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

عبدالمجید

لیاقت

دکترای تخصصی

استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

ابوالفضل

ناصری

دکترای تخصصی

دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

دکترای تخصصی

استادیار موسسه تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی کرج

بیژن

نظری

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب. دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

حمیده

نوری

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران