نویسنده = سید علی‌محمد چراغی
کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ حسین دهقانی سانیج


تبیین رابطه شوری آب آبیاری و شوری خاک

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ مهدی کریمی