نویسنده = مسعود پورغلام آمیجی
اثر آبیاری با پساب مغناطیسی تصفیه‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 115-128

مجتبی خوش روش؛ فاطمه عرفانیان؛ مسعود پورغلام آمیجی


ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحت فشار در دشت قزوین با روش تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 15-30

امید رجا؛ فرهاد میرزایی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد هوشمند؛ محمد صالح؛ فرشته بالوی


ساخت حسگر رطوبتی به‌منظور آبیاری هوشمند و تعیین محل مناسب نصب آن برای دستور توقف آبیاری با هدف جلوگیری از تلفات آب

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 21-36

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ محمد حسین ولی؛ حمیدرضا پارسامهر


روند تغییرات شوری خاک و ارتباط آن با متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: کرج)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 77-90

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد انصاری قوجقار؛ مجتبی خوش روش؛ عبدالمجید لیاقت


مقایسه دو نرم‌افزار SIRMOD و WinSRFR با روش‌های مختلف تخمین نفوذپذیری به منظور طراحی و مدیریت آبیاری جویچه‌ای

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 91-102

محمد هوشمند؛ امید رجا؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ حامد ابراهیمیان