نویسنده = امید رجا
ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحت فشار در دشت قزوین با روش تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 15-30

امید رجا؛ فرهاد میرزایی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد هوشمند؛ محمد صالح؛ فرشته بالوی


مقایسه دو نرم‌افزار SIRMOD و WinSRFR با روش‌های مختلف تخمین نفوذپذیری به منظور طراحی و مدیریت آبیاری جویچه‌ای

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 91-102

محمد هوشمند؛ امید رجا؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ حامد ابراهیمیان