نویسنده = فرهاد میرزایی
ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحت فشار در دشت قزوین با روش تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 15-30

امید رجا؛ فرهاد میرزایی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد هوشمند؛ محمد صالح؛ فرشته بالوی


برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گیاه همیشه‌بهار در فضای سبز

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-10

زینب سجودی؛ فرهاد میرزایی