کلیدواژه‌ها = بهره وری آب
اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا رقم Giza-1

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 91-102

صابر جمالی؛ محمد نادریان‌فر؛ حسین انصاری


بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیوم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 115-130

وحید شمس آبادی؛ حسین بانژاد؛ حسین انصاری؛ سید حسین نعمتی


کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 39-52

حسین دهقانی سانیج؛ الهه کنعانی؛ مجید حمامی


تطبیق یافته‌های تحقیقاتی با وضع موجود در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-10

سید علی محمد چراغی؛ سید ابراهیم دهقانیان