کلیدواژه‌ها = واسنجی و صحت سنجی
ساخت حسگر رطوبتی به‌منظور آبیاری هوشمند و تعیین محل مناسب نصب آن برای دستور توقف آبیاری با هدف جلوگیری از تلفات آب

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 21-36

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ محمد حسین ولی؛ حمیدرضا پارسامهر