کلیدواژه‌ها = شوری
ملاحظات کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 71-80

مجید شریفی پور؛ حمزه علی علیزاده؛ عبد علی ناصری؛ عبدالمجید لیاقت؛ علیرضا حسن اقلی


تطبیق یافته‌های تحقیقاتی با وضع موجود در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-10

سید علی محمد چراغی؛ سید ابراهیم دهقانیان


کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 11-18

جواد باغانی؛ مهدی عزیزی؛ محمد کریمی


آبیاری با نسبت‌های مختلف پساب و اثرات آن بر خصوصیات شیمیایی خاک

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 29-38

معصومه دلبری دلبری؛ رسول اسدی