دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثربخشی سطوح مختلف کودی در کودآبیاری سطحی و قطره‌ای به کمک فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1400

رضا دلباز؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی؛ آرزو نازی قمشلو


2. تعیین مقدار آب کاربردی گندم با استفاده از تحلیل حساسیت و ارزیابی مدل AquaCrop

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1400

محسن احمدی؛ مرادعلی قنبرپوری؛ اصلان اگدرنژاد


3. بررسی عملکرد مدل SaltMod در شبیه‌سازی سطح ایستابی، حجم و شوری زهاب در زهکشی آزاد و کنترل شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1400

معصومه جعفری؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ حمیدرضا جوانی


4. برآورد میزان ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1400

اعظم غلامزاده؛ حسین انصاری؛ سید مجید هاشمی نیا؛ مجید عزیزی


5. مدیریت مصرف آب در جنگل‌کاری مناطق خشک و نیمه خشک از طریق تعیین نیاز آبی و آستانه تحمل به خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

محمدهادی راد؛ محمد حسن عصاره؛ محمد خسروشاهی؛ مهدی سلطانی


6. تأثیر مدیریت آبیاری بر رشد و بهره‌وری مصرف آب گیاه ذرت تحت سطوح مختلف بیوچار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

مریم دهقانی احمدآبادی؛ علی شاهنظری؛ علی قدمی فیروز آبادی؛ محمد رضا اردکانی


7. تاثیر بنتونیت بر صفات بیوشیمیایی و محتوای رطوبت نسبی مرزه (Satureja hortensis) تحت سطوح مختلف رطوبت خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

فریبا محمدی فرد؛ محمد مقدم


مقاله پژوهشی

8. بررسی کارایی مدل‌ SWAP بروز رسانی شده با تصاویر ماهواره‌ای و مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد برنج رقم هاشمی در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

آدینه عبدی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ مجید وظیفه دوست؛ مجتبی رضایی؛ اصلان اگدرنژاد


مقاله ترویجی

9. تأثیر سیاست کاهش یارانه آب آبیاری بر تقاضای آب کشاورزان و سطح زیرکشت محصولات زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

شجاع موسی پور سیاه جل؛ مهدی حسینی؛ محمود احمد پور برازجانی؛ محمد نوروزیان