دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کینوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

صابر جمالی؛ حسین انصاری؛ نرگس صالح‌نیا


2. بررسی تاثیر روش‌های مختلف آبیاری در شرایط تنش آبی بر خصوصیات رشدی بنه دختری و سطح فتوسنتزی گیاه زعفران (Crocus sativus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

امیر محمد نوری؛ حسین بانژاد؛ محمد کریمی فرزقی


مقاله مروری

3. پیامدهای زیست محیطی بخش کشاورزی و تحولات سیاستی دهه اخیر: مورد مطالعه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

فاطمه عسکری بزایه؛ رویا محمد زاده؛ ایوب مرادی


مقاله پژوهشی

4. تاثیر داده‌های بهنگام هواشناسی محیط گلخانه در محاسبه تبخیر و تعرق مرجع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

صمداله ابراهیمی پور؛ علی نشاط؛ بیژن نظری


5. بررسی عوامل موثر بر توسعه و تولیدات علمی مفهوم مدیریت پایدار منابع آبی در کشورهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

فاطمه برزگری بنادکوکی؛ صفیه اکرمی؛ طاهره شرقی


6. برنامه‌ریزی آبیاری گیاه گلرنگ تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری با استفاده از مدل AquaCrop

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

عبداله بهمنش؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری صادقیان


مقاله فنی-ترویجی

7. مدیریت آبیاری و مصرف بهینه آب در زراعت ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

محمد کریمی؛ محمد جلینی