دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کینوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

صابر جمالی؛ حسین انصاری؛ نرگس صالح‌نیا


2. بررسی تاثیر روش‌های مختلف آبیاری در شرایط تنش آبی بر خصوصیات رشدی بنه دختری و سطح فتوسنتزی گیاه زعفران (Crocus sativus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

امیر محمد نوری؛ حسین بانژاد؛ محمد کریمی فرزقی


مقاله مروری

3. پیامدهای زیست محیطی بخش کشاورزی و تحولات سیاستی دهه اخیر: مورد مطالعه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

فاطمه عسکری بزایه؛ رویا محمد زاده؛ ایوب مرادی


مقاله پژوهشی

4. تاثیر داده‌های بهنگام هواشناسی محیط گلخانه در محاسبه تبخیر و تعرق مرجع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

صمداله ابراهیمی پور؛ علی نشاط؛ بیژن نظری


5. بررسی عوامل موثر بر توسعه و تولیدات علمی مفهوم مدیریت پایدار منابع آبی در کشورهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

فاطمه برزگری بنادکوکی؛ صفیه اکرمی؛ طاهره شرقی


6. برنامه‌ریزی آبیاری گیاه گلرنگ تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری با استفاده از مدل AquaCrop

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

عبداله بهمنش؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری صادقیان


مقاله فنی-ترویجی

7. مدیریت آبیاری و مصرف بهینه آب در زراعت ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

محمد کریمی؛ محمد جلینی


مقاله پژوهشی

8. اثر تک‌آبیاری با سطوح مختلف شوری بر عملکرد گندم دیم در قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

رضا سعیدی؛ عباس ستوده نیا؛ سید غلامرضا بابائی


9. تعیین ضرایب حساسیت عملکرد محصول نسبت به آب (Ky) در مدیریت های کم آبیاری در مراحل مختلف رشد گیاه کینوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

آرش تافته؛ محمدرضا امداد


11. مقایسه روش‌های کاشت پشته‌ای و سنتی گندم (Triticum aestivum L.) در مقادیر متفاوت آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

اسماعیل قلی نژاد؛ علیرضا عیوضی


12. اثر کاربرد مالچ پلاستیکی شفاف در شرایط کم‌آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب لوبیا سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

جعفر نیکبخت؛ فاطمه محمدی؛ طاهر برزگر


مقاله فنی-ترویجی

13. بررسی اثر بخشی سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

علیرضا کیانی؛ مجتبی»جتبی شاکر