دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی در شرایط حضور سطح ایستابی شور و کم عمق بر توزیع دوبعدی رطوبت و شوری خاک، ویژگی‌های مورفولوژیکی و عملکرد ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1402

سیما عبدلی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ فریبرز عباسی؛ عبدعلی ناصری


بهینه‌سازی مصرف کود نیتروژن و آب آبیاری با روش سطح پاسخ در زراعت ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

سید کیومرث پژوهیده؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی؛ سالومه سپهری


برآورد بارش موثر با بکارگیری سنجش از دور و مدل‌سازی آن با متغیرهای هواشناسی تحت الگوریتم‌های یادگیری پرکاربرد و شبکه عصبی پیشخور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

سهیلا محتشمی؛ زهرا آقاشریعتمداری


اثر تنش خشکی و اصلاح کننده خاک بر برخی صفات مورفوفیزیولوژی گوار( Cyamopsis tetragonoloba L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

منصوره حسین اللهی؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ ابوالفضل عزیزیان؛ حیدر مفتاحی زاده


واکاوی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در طرح تعادل بخشی آبخوان دشت سروستان (مورد مطالعه بخش کوهنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

سیما پاکیزه روح؛ مریم شریف زاده؛ امیر اسلامی


اثرات بافت و اصلاح‌کننده زایتونیک بر دقت اندازه‌گیری رطوبت خاک با روش انعکاس سنجی زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

صابر جمالی؛ فرشته رحیمی آغ چشمه؛ محمد جواد امیری


تحلیل حساسیت تبخیرتعرق مرجع و ارزیابی مجموعه داده های هواشناسی ERA5، CFSv2 و MERRA2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

رحمان باریده؛ فرشته نسیمی


بررسی تأثیر شیب مزرعه، طول جویچه آبیاری و دبی در سامانه آبیاری سطحی بر عملکرد نیشکر و میزان تولید شکر در مزارع جنوب خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

محمدعلی شایان؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومند نسب؛ موسی مسکرباشی


مقاله فنی-ترویجی

پیاده‌سازی راهکارهای فنی در مزارع کلزا و تأثیر آن در بهبود بهره‌وری آب (مطالعه موردی : شمال استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

محمد خرمیان؛ علیرضا توکلی


مقاله پژوهشی

بررسی راندمان کاربرد آب آبیاری و حجم آب آبیاری در مزارع منتخب گندم استان سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

نادر نادری


واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست پژوهش‌های فناورانه صنعت آب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

مسعود پورغلام آمیجی؛ توفیق سعدی؛ داود نجفیان


ارزیابی کارآیی دو مدل WinSRFR و SIRMOD در شبیه‌سازی آبیاری جویچه‌ای با استفاده از روش اینرسی صفر و مقایسه آن با داده‌های مزرعه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

چنور عبدی؛ ستار زندسلیمی؛ امید بهمنی


ارزیابی میزان توسعه آبیاری تحت فشار در ایران در مقایسه با جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

نادر حیدری؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


تأثیر کشت بهاره و تابستانه بر بهرهوری آب و عملکرد ذرت نشایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

اردلان ذوالفقاران


تحلیل موانع و مشکلات مدیریت آب کشاورزی در اراضی شالیزاری شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

صدیقه لطفی؛ محمدحسین منهاج؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ محمدرضا خالدیان


تاثیر سامانه آبیاری واترباکس بر بهره‌وری آب و اجزای عملکرد درختان مرتعی در شرایط اقلیمی گرم و خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

غلامرضا بستانیان؛ محمد الباجی؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ ناصر عالم زاده انصاری


بررسی اثرات تغییر اقلیم و تغییر تاریخ کشت بر عملکرد گندم بهاره (2021-2100) (مطالعه موردی: دشت قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

فاطمه برزو؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی


بهره‌وری اقتصادی آب و نیتروژن سه ژنوتیپ برنج در شرایط اقلیمی استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

حوری احمدپور؛ سینا بشارت؛ محمدرضا خالدیان؛ مجتبی رضایی


مقایسه‌ هیدرولیک و راندمان سامانه آبیاری سطحی نواری در شیوه های مختلف مدیریتی برای کشت یونجه در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

محمد رفیع رفیعی؛ رضا پورمحمدوند؛ علی مختاران؛ مهدی مهبد


فراتحلیل اثر سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار بر مقدار آب آبیاری، بهره‌روی آب و عملکرد دانه ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

داریوش رعنازاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی؛ آرزو نازی قمشلو