دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-68 
کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای

صفحه 21-30

وحیدرضا وردی نژاد؛ مهران دوستی رضایی؛ سینا بشارت؛ حسین رضایی؛ جمال احمد آلی