دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-74 
بررسی تعدادی از سامانه های آبیاری قطره ای در باغ های کیوی شرق استان گیلان

صفحه 55-62

سلمان بامداد ماچیانی؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ افشین اشرف زاده