دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-80 
2. بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت

صفحه 11-22

محسن قره شیخ بیات؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین رخسار


3. مدل بندی تولید علوفه خشک در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه ذرت

صفحه 23-32

ابوالفضل ناصری؛ زهرا متقی فرد؛ ابراهیم ولی زادگان؛ محمدباقر خورشیدی بنام