دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-80 
کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای

صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ حسین دهقانی سانیج


آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک

صفحه 39-48

مجید شریفی پور؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ علیرضا حسن اقلی؛ هادی معاضد