اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین دهقانی سانیج

دانشیار آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

h.dehghansanijareeo.ac.ir
Associate Researcher

h-index: 12  

سردبیر

عبدالمجید لیاقت

استاد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

aliaghatut.ac.ir
0000-0002-3224-6529

h-index: 23  

اعضای هیات تحریریه

امین علیزاده

آبیاری و محیط زیست استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehum.ac.ir
0000-0003-0270-4004

h-index: 14  

عبدالمجید لیاقت

آبیاری و زهکشی استاد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

aliaghatut.ac.ir
0000-0002-3224-6529

h-index: 23  

حسین دهقانی سانیج

آبیاری و زهکشی دانشیار ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

h.dehghansanijareeo.ac.ir
0000-0002-5617-9375

h-index: 12  

علیرضا کیانی

آبیاری و زهکشی استاد پژوهشی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

akiani71yahoo.com
0000-0002-2345-5089

حسین انصاری

علوم و مهندسی آب استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

ansaryum.ac.ir
0000-0002-1076-5096

وحید رضا وردی نژاد

آبیاری و زهکشی استاد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

v.verdinejadurmia.ac.ir
0000-0002-1350-3227

h-index: 9  

نیازعلی ابراهیمی پاک

آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

nebrahimipakswri.ir
0000-0001-7754-2535

حسین شریفان

آبیاری و زهکشی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آب

h_sharifanum.ac.ir
0000-0003-0159-9468

حامد ابراهیمیان

آبیاری و زهکشی دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

ebrahimianut.ac.ir
0000-0002-7338-4872

حسین ابراهیمی

آبیاری و زهکشی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

ebrahimi165yahoo.com
0000-0002-4947-7518

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمدعلی شریفی

مدیریت منابع آب International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente
Enschede, Netherlands

alisharifiitc.nl
0000-0001-8629-4182

h-index: 26  

ابراهیم پذیرا

علوم خاک استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

pazirasrbiau.ac.ir
0000-0003-0258-1710

h-index: 22  

صالح تقوائیان

مهندسی آبیاری دانشیار، آبیاری، دانشگاه اوکلاهما، امریکا

saleh.taghvaeianokstate.edu
0000-0002-9438-6682

h-index: 14  

مدیر داخلی

پریسا شاهین رخسار

آبیاری و زهکشی استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

pshahinrokhsaryahoo.com
0000-0002-3307-7181

ویراستار

فرشته بتوخته

آبیاری و زهکشی دانشجوی دکتری گروه علوم مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

f.batoukhtehgmail.com