داوران

 لیست داوران شماره 1 از جلد 8 سال 1400

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

سمت / سازمان

حامد

ابراهیمیان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

خالد

احمدالی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، استادیار، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

هادی

افشار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحققات، آموزش و تریج کشاوری، مشهد، ایران

حسین

بانژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

بهرام

بختیاری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، عضو هیات علمی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مسعود

پورغلام آمیجی

سایر

دانشجوی دکتری

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی،  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

آرش

تافته

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

فریبا

خدابخشی

 

دانشجوی دکتری

دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مجتبی

خوش روش

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زارعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

جواد

رمضانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، دانشگاه اردبیل

عبدالرسول

زارعی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، ایران

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی

عدنان

صادقی لاری

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

سعید

صمدیان فرد

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

حمزه علی

علیزاده

 

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه ایلام

عبدالمجید

لیاقت

استاد

دکترای تخصصی

استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار موسسه تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی کرج

جعفر

نیکبخت

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

محمود

هاشمی تبار

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی

همایی

استاد

دکترای تخصصی

استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس