بر اساس نویسندگان

آ

 • آبیار، نورمحمد [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان
 • آبسالان، شکراله [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (اهواز)

ا

 • ابراهیمیان، حامد [1] عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • ابراهیمیان، حامد [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی [1] دانشیار، بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • احسانی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • احسانی کلی کند، سمانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • احمدی، محسن [1] دانش‌آموخته دکتری آبیاری و زهکشی
 • احمد آلی، جمال [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی
 • احمدالی، خالد [1] استادیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • اسدی، رسول [1] گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، کرمان
 • اسدی، رسول [1] مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • اسلامی، امیر [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.
 • اسلامپور، سعیدرضا [1] کارشناس ارشد دفتر آبیاری تحت‌فشار مدیریت آب‌وخاک جهاد کشاورزی شیراز.
 • اشرفی، مرتضی [1] دانشجوی دکتری اقتصاد واحد بین الملل دنشگاه فردوسی مشهد
 • اشرف زاده، افشین [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اکبری، مهدی [1] دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • اگدرنژاد، اصلان [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • اگدرنژاد، اصلان [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • امامی، سمیه [1] دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تبریز
 • امان زاده، بیت اله [1] عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • امیری، ابراهیم [1] استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • امیری، ابراهیم [1] استاد گروه مهندسی آب، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • امیری، ابراهیم [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. ایران
 • امیری، ابراهیم [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.
 • انصاری قوجقار، محمد [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

ب

 • بیات، رضا [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • باریده، رحمان [1] دانشگاه ارومیه
 • باغانی، جواد [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • باقر پور، حسین [1] استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بامداد ماچیانی، سلمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بشارت، سینا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • بشارت، سینا [1] دانشگاه ارومیه
 • بیگلویی، محمدحسن [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • بیگلویی، محمدحسن [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بلالی، حمید [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.
 • بهراملو، رضا [1] عضو هیئت علمی (استادیار)، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • بهراملو، رضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بهراملو، رضا [1] نویسنده مسئول، عضو هیئت‌علمی (استادیار)- بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

پ

ت

 • تافته، آرش [1] استادیار، بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • تقی زاده قصاب، افروز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان

ج

 • جلینی، محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • جلینی، محمد [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • جوادزاده، فیروزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • جوادی مقدم، جلال [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چ

 • چراغی، سید علی محمد [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • چراغی، سید علی‌محمد [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس ،ایران
 • چراغی، سید علی‌محمد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • چوپان، یحیی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ح

 • حجازی جهرمی، کریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
 • حیدری، نادر [1] دانشیار یار پژوهشی بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • حیدری، نادر [1] دانشیار بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج- ایران
 • حیدری، نادر [1] دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی؛ البرز، ایران.
 • حیدری، نادر [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران
 • حیدری، نادر [1] عضو هیات علمی (دانشیار) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی؛ وزارت جهاد کشاورزی، البرز، ایران.
 • حیدری، نادر [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی؛ کرج؛ ایران.
 • حیدر ﻧﮋاد، ﻓﺎﻃﻤﻪ [1] دکتری گروه خاکشناسی ، واحد اصفهان (خوراسانک) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران
 • حسن‏اقلی، علیرضا [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • حسن اقلی، علیرضا [2] دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • حسن اقلی، علیرضا [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران
 • حسن‌اقلی، علیرضا [1] عضو هیأت علمی (دانشیار پژوهشی) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم [1] عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • حلاج زاده، هدا [2] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
 • حلاج زاده، هدا [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
 • حمامی، مجید [1] استاد دانشکده محیط‌زیست، البرز، کرج، ایران
 • حمیدی، حسن [1] محقق بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مشهد، ایران.

خ

 • خالدیان، محمدرضا [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت و گروه مهندسی آب و محیط زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر
 • خالدیان، محمدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • خالدیان، محمدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • خالدیان، محمدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر
 • خالدیان، محمدرضا [2] دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط‌زیست پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، رشت
 • خان احمدی، مرتضی [1] دانشیار پژوهش پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
 • خورشیدی، محمدباقر [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • خورشیدی، محمدباقر [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.
 • خورشیدی بنام، محمدباقر [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی
 • خوش روش، مجتبی [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

د

 • دلبری، معصومه دلبری [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل
 • دلگشا، فاطمه [1] کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه زنجان.
 • دهقانیان، سید ابراهیم [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • دهقانیان، سید ابراهیم [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • دهقانی سانیج، حسین [1] دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دهقانی سانیج، حسین [1] دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دهقانی سانیج، حسین [1] دانشیار دیسیپلین تحقیقات آبیاری و زهکشی ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، البرز، ایران
 • دهقانی سانیج، حسین [1] دانشیار پژوهش، دیسیپلین آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسـی کشاورزی
 • دهقانی سانیج، حسین [1] دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دهقانی سانیج، حسین [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • دواتگر، ناصر [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دواتگر، ناصر [1] موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • دواتگر، ناصر [1] موسسه تحقیقات برنج کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • دوستی رضایی، مهران [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

ذ

 • ذوالفقاران، اردلان [1] عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش
 • ذوالفقاران، اردلان [1] عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • ذونعمت کرمانی، محمد [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ر

 • رائینی سرجاز، محمود [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رائینی سرجاز، محمود [1] گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رجا، امید [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • رضایی، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • رضایی، مجتبی [1] پژوهشگر مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] موسسه تحقیقات برنج کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • رضایی، محمد [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ایران
 • رضازاده، عابد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • رضوانفر، احمد [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
 • رمضانی، یوسف [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • رمضانی اعتدالی، هادی [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

ز

 • زارع، نرجس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زارعی، قاسم [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • زارعی، قاسم [1] دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • زارعی، قاسم [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • زارعی، قاسم [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • زارعی، قاسم [1] عضو هیئت‌علمی (دانشیار پژوهشی) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • زارعی، قاسم [1] عضو هیئت‌علمی (دانشیار پژوهشی) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • زالی پور، محمدجواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی–توسعه روستایی دانشگاه گیلان
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی– اجتماعی توسعه روستایی
 • زواره، محسن [1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

س

 • سالک زمانی، علی [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • سبحانی، علیرضا [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • ستوده نیا، عباس [1] دانشیار و عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
 • سجودی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
 • سجودی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • سیف زاده، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • سهراب، فرحناز [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

ش

 • شاکر، مجتبی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • شاهرخ نیا، محمدعلی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی فارس
 • شاهرخ نیا، محمدعلی [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • شاهرخ نیا، محمدعلی [2] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • شاهین رخسار، پریسا [1] عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • شاهین رخسار، پریسا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان
 • شاهین رخسار، پریسا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
 • شاهین رخسار، پریسا [1] مربی پژوهش و دانشجوی دکتری، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • شاهین رخسار، پریسا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.
 • شاهین رخسار، پریسا [1] عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
 • شاهین‌رخسار، پریسا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • شاه نظری، علی [1] استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاه نظری، علی [1] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شیرشاهی، فهیمه [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اراک، ایران
 • شرفی، لیدا [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • شریفی پور، مجید [3] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان
 • شکری واحد، حسن [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج
 • شکری واحد، حسن [1] مربی پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • شمس نیا، سید امیر [1] عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
 • شنوا، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
 • شهیدی، نعیم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

ص

ط

 • طاهرآبادی، فائزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-توسعه روستایی دانشگاه گیلان
 • طهماسبی، اصغر [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

ع

 • عباسی، نادر [1] دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • عباسی، نادر [1] مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • عبدزادگوهری، علی [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
 • عبدزاد گوهری، علی [1] مربی دانشکده کشاورزی، گروه زراعت، دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر تهران، ایران
 • عبدی قاضی‏‏‏ جهان، اکبر [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • عربی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری اقتصاد واحد بین الملل دنشگاه فردوسی مشهد
 • عرب خدری، محمود [1] دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • عزت پور، ساناز [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • عزیزی، مهدی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • عسکری بزایه، فاطمه [1] محقق بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.
 • عسگری بزایه، فاطمه [1] بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
 • علی‏ حوری، مجید [1] استادیار پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • علیان غیاثی، عبدالمطلب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
 • علیان غیاثی، عبدالمطلب [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.
 • علی‌حوری، مجید [1] استادیار پژوهش پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.
 • علیزاده، حمزه علی [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری، دانشگاه ایلام.
 • علیزاده، حمزه علی [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ایلام
 • علوی‌سالکویه، حجت اله [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات چای کشور

ف

ق

 • قربانی پور، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد واحد رشت و کارشناس شرکت بهره‌برداری شبکه آبیاری و زهکشی گیلان
 • قره شیخ بیات، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه گیلان

ک

 • کیانی، علیرضا [1] استاد بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
 • کیانی، علیرضا [1] استاد بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران. .
 • کریمی، محمد [1] مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • کریمی، محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • کریمی، محمد [1] ربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • کریمی، مهدی [1] عضو هیئت‌علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
 • کلانتری، علی [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.
 • کمالی، کورش [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • کمالی، کوروش [1] مربی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.
 • کنعانی، الهه [1] کارشناس ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

گ

 • گیلانی، عبدالعلی [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌کشاورزی، اهواز، ایران.
 • گمرکچی، افشین یوسف [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.
 • گمرکچی، افشین یوسف [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.

ل

م

 • متقی فرد، زهرا [1] دانش ‏آموخته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
 • متقی فرد، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
 • میثاقی، فرهاد [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه زنجان
 • محمدیان، رحیم [1]
 • محمدی منور، حسنا [1] استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • مختاری، شیوا [1] دانش‌آموخته گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
 • مرادی نژاد، امیر [1] پژوهشگر بخش حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.
 • میرزایی، فرهاد [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • مصدقی، محمدرضا [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مصطفایی، اباذر [1] پژوهشگر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • مصطفوی راد، معرفت [1] عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات علوم زراعی - باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • معارفی، طاها [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • معاضد، هادی [1] اعضای هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معاضد، هادی [1] عضو هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معتمد، محمد کریم [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • معتمد، محمد کریم [2] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • مینایی، سعید [1] دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • منجزی، نسیم [1]
 • مهرگان، نادر [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.
 • موسوی، سید امیر حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • موسوی فضل، سید حسین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران
 • مومن زاده، محسن [1] دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

ن

 • نادری، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی (کارشناس بانک کشاورزی)
 • ناصری، ابوالفضل [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • ناصری، ابوالفضل [1] دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.
 • ناصری، ابوالفضل [1] دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی
 • ناصری، ابوالفضل [1] دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.
 • ناصری، ابوالفضل [1] دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • ناصری، ابوالفضل [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • ناصری، ابوالفضل [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • ناصری، عبدعلی [1] اعضای هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ناصری، عبدعلی [1] عضو هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ناصری، عبد علی [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نبی افجدی، سمیرا [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • نجفی مود، محمدحسین [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • نسیمی، فرشته [1] دانشگاه ارومیه
 • نظری، بیژن [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
 • نظری، بیژن [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • نقوی، هرمزد [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
 • نقوی، هرمزد [1] بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.
 • نیک‏نژاد، داود [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.
 • نیک‌نژاد، داود [1] مربی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.
 • نوابیان، مریم [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط‌زیست، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر

و

ه

ی

 • یوسف گمرکچی، افشین [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،