نشریه مدیریت آب در کشاورزی از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارائه مقالات علمی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد. با توجه به اهمیت انتقال‌یافته‌های پژوهشی و گسترش رهیافت‌های علمی برای حل مسائل مربوط به آبیاری و زهکشی در کشور، انجمن آبیاری و زهکشی ایران بر آن شد تا نسبت به انتشار مجله علمی- ترویجی مدیریت آب در کشاورزی به‌عنوان اولین مجله تخصصی در حوزه ترویج علم مدیریت آبیاری و زهکشی اهتمام ورزیده و سطح دانش و آگاهی موجود را در این زمینه ارتقاء بخشد. نشریه تلاش خواهد کرد مجموعه‌ای مفید و مورد استفاده در علوم و مهندسی آب را در اختیار ذینفعان و کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دهد.

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، زمستان 1397، صفحه 1-64 

3. کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند

صفحه 19-28

زینب سجودی؛ فرهاد میرزایی؛ حسین سجودی


5. نیاز آبی و ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان اروپایی در شهرستان رشت

صفحه 37-42

علیرضا سیف زاده؛ محمدرضا خالدیان؛ محسن زواره؛ پریسا شاهین رخسار


7. برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین

صفحه 53-64

اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ محسن احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن آبیاری و زهکشی ایران

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2476-4531
شاپا الکترونیکی
2676-4369

بانک ها و نمایه نامه ها