نشریه مدیریت آب در کشاورزی از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارائه مقالات علمی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد. با توجه به اهمیت انتقال‌یافته‌های پژوهشی و گسترش رهیافت‌های علمی برای حل مسائل مربوط به آبیاری و زهکشی در کشور، انجمن آبیاری و زهکشی ایران بر آن شد تا نسبت به انتشار مجله علمی- ترویجی مدیریت آب در کشاورزی به‌عنوان اولین مجله تخصصی در حوزه ترویج علم مدیریت آبیاری و زهکشی اهتمام ورزیده و سطح دانش و آگاهی موجود را در این زمینه ارتقاء بخشد. نشریه تلاش خواهد کرد مجموعه‌ای مفید و مورد استفاده در علوم و مهندسی آب را در اختیار ذینفعان و کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دهد.

شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-126 

4. آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده خانگی: چالش‌ها و فرصت‌ها

صفحه 37-46

اردلان ذوالفقاران؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ حسن حمیدی


5. چالش‌هایی در استفاده از سیستم‌های نمک‌زدایی آب گلخانه‌ای

صفحه 47-56

علیرضا حسن‌اقلی؛ مسعود فرزام‌نیا؛ قاسم زارعی


10. بررسی بهره‌وری آب آبیاری محصولات کشاورزی در استان بوشهر

صفحه 95-104

محمدنوید فرح‌زا؛ بیژن نظری؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمزه علی علیزاده


12. ارزیابی فنی دو سامانه لوله‌های قطره‌چکان دار و آبیاری قطره‌ای نواری در گلخانه توت فرنگی

صفحه 113-122

پریسا شاهین رخسار؛ حسین دهقانی سانیج؛ قاسم زارعی؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ حیدر ﻧﮋاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن آبیاری و زهکشی ایران

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2476-4531
شاپا الکترونیکی
2676-4369

بانک ها و نمایه نامه ها