نشریه "مدیریت آب در کشاورزی" از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارائه مقالات علمی- پژوهشی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد. با توجه به اهمیت انتقال‌یافته‌های پژوهشی و گسترش رهیافت‌های علمی برای حل مسائل مربوط به آبیاری و زهکشی در کشور، انجمن آبیاری و زهکشی ایران بر آن شد تا نسبت به انتشار مجله علمی- ترویجی مدیریت آب در کشاورزی به‌عنوان اولین مجله تخصصی در حوزه ترویج علم مدیریت آبیاری و زهکشی اهتمام ورزیده و سطح دانش و آگاهی موجود را در این زمینه ارتقاء بخشد. نشریه تلاش خواهد کرد مجموعه‌ای مفید و مورد استفاده در علوم و مهندسی آب را در اختیار ذینفعان و کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دهد.

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-176 

4. تعیین زمان مناسب آبیاری با سنجش هدایت روزنه‌ای برگ‌های گیاه ذرت

صفحه 37-46

ابوالفضل ناصری؛ محمدباقر خورشیدی؛ علی فرامرزی؛ زهرا متقی فرد


8. روند تغییرات شوری خاک و ارتباط آن با متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: کرج)

صفحه 77-90

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد انصاری قوجقار؛ مجتبی خوش روش؛ عبدالمجید لیاقت


12. توسعه سامانه‌های آبیاری کم‌فشار (سابقه کاربرد، مزایا و چالش‌ها)

صفحه 123-132

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ ابوالفضل ناصری؛ اردلان ذوالفقاران


13. اثر شوری و سدیمی بودن آب آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک

صفحه 133-144

افروز تقی زاده قصاب؛ آزاده صفادوست؛ محمدرضا مصدقی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2476-4531
شاپا الکترونیکی
2676-4369

بانک ها و نمایه نامه ها