اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالمجید لیاقت

استاد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

aliaghatatut.ac.ir

سردبیر

حسین دهقانی سانیج

دانشیار پژوهشی آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

h.dehghansanijatareeo.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین ابراهیمی

آبیاری و زهکشی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

ebrahimi165atyahoo.com

نیازعلی ابراهیمی پاک

آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

nebrahimipakatswri.ir

حامد ابراهیمیان

آبیاری و زهکشی دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

ebrahimianatut.ac.ir

حسین انصاری

علوم و مهندسی آب استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

ansaryatum.ac.ir

حسین دهقانی سانیج

آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

h.dehghansanijatareeo.ac.ir

حسین شریفان

آبیاری و زهکشی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آب

h_sharifan47atyahoo.com

علیرضا کیانی

آبیاری و زهکشی استاد پژوهشی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

akiani71atyahoo.com

مجید وظیفه دوست

منابع آب هیات علمی، گروه مهندسی آب ، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

majid.vazifedoustatyahoo.com

وحید رضا وردی نژاد

آبیاری و زهکشی دانشیار آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

rezaerdinejadatgmail.com