اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین ابراهیمی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک

دانشیار پژوهشی آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر حامد ابراهیمیان

دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

دکتر حسین انصاری

دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین دهقانی سانیج

دانشیار پژوهشی آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر حسین شریفان

دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر علیرضا کیانی

استاد پژوهشی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

دکتر بیژن نظری

استادیار،  عضو هیئت علمی دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (ره)

دکتر مجید وظیفه دوست

استادیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه گیلان

دکتر وحیدرضا وردی نژاد

دانشیار ، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

 

مدیر مسئول

عبدالمجید لیاقت

استاد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

aliaghatatut.ac.ir

سردبیر

حسین دهقانی سانیج

دانشیار پژوهشی آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

h.dehghansanijatareeo.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین ابراهیمی

آبیاری و زهکشی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

ebrahimi165atyahoo.com

بیژن نظری

آبیاری و زهکشی استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

nazari.bijanatgmail.com

حامد ابراهیمیان

دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

ebrahimianatut.ac.ir

علیرضا کیانی

آبیاری و زهکشی استاد پژوهشی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

akiani71atyahoo.com

وحید رضا وردی نژاد

آبیاری و زهکشی دانشیار آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

rezaerdinejadatgmail.com

مجید وظیفه دوست

منابع آب هیات علمی، گروه مهندسی آب ، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

majid.vazifedoustatyahoo.com