درباره نشریه

نشریه مدیریت آب در کشاورزی از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارائه مقالات علمی- پژوهشی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد. با توجه به اهمیت انتقال‌یافته‌های پژوهشی و گسترش رهیافت‌های علمی برای حل مسائل مربوط به آبیاری و زهکشی در کشور، انجمن آبیاری و زهکشی ایران بر آن شد تا نسبت به انتشار مجله علمی- ترویجی مدیریت آب در کشاورزی به‌عنوان اولین مجله تخصصی در حوزه ترویج علم مدیریت آبیاری و زهکشی اهتمام ورزیده و سطح دانش و آگاهی موجود را در این زمینه ارتقاء بخشد. نشریه تلاش خواهد کرد مجموعه‌ای مفید و مورد استفاده در علوم و مهندسی آب در اختیار ذینفعان و کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دهد.

 

 شناسنامه نشریه 

 

  رتبه نشریه: علمی

 

 دوره انتشار: دو فصلنامه ی علمی

 

 میانگین زمان داوری: 8 هفته

 

 زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

 

 شاپا چاپی: 4531-2476

 

 شاپا الکترونیکی: 4369-2676

 

 اولین سال انتشار: سال 1393

 

 صاحب امتیاز: انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران

 

 سامانه مدیریت نشریه: سیناوب