دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-64 
3. کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند

صفحه 19-28

زینب سجودی؛ فرهاد میرزایی؛ حسین سجودی


5. نیاز آبی و ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان اروپایی در شهرستان رشت

صفحه 37-42

علیرضا سیف زاده؛ محمدرضا خالدیان؛ محسن زواره؛ پریسا شاهین رخسار


7. برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین

صفحه 53-64

اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ محسن احمدی