برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گیاه همیشه‌بهار در فضای سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم مهندسی آب، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران، کرج،ایران

چکیده

برای جلوگیری از آلودگی هوا و ایجاد محیط‌زیست مناسب نیاز به توسعه فضای سبز در داخل و حومه شهرها وجود دارد، که این امر محل مصرف جدیدی برای آب به وجود می‌آورد. بنابراین برآورد تبخیر-تعرق گیاهان فضای سبز شهری برای مدیریت مصرف آب امری ضروری است. در این تحقیق، ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه همیشه‌بهار با استفاده از روش  Wucols و روش بیلان آب برای دوره شش‌ماهه از فروردین تا شهریور 1398 در باغ گیاه‌شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برآورد گردید. در این دوره متوسط ضریب گیاهی برای کل دوره از روش بیلان آبی و روش Wucols به ترتیب 38/0 و 30/0 به دست آمد. تبخیر-تعرق برآورد شده به‌صورت میانگین مقدار 776 میلی‌متر در روش بیلان آب و مقدار 607 میلی‌متر در روش Wucols در کل دوره آزمایش برآورد شده است. در فضای سبز شهری شادابی، سلامت و جنبه‌های تزئینی گیاهان مهم است. با کاربرد روش Wucols برای تعیین نیاز آبی می‌توان با برآورد صحیح نیاز آبی گیاهان و اعمال عمق مناسب آب آبیاری از بیش‌آبیاری و یا کم‌آبیاری جلوگیری کرد و رشد کافی گیاهان را تأمین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Water Requirement and Plant Coefficient of Calendula Officinalis in Landscape

نویسندگان [English]

  • zeynab sojoodi 1
  • farhad mirzaei 2
1 Master of Science in Water Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

There is a strong need to develop Landscape in and around cities to prevent air pollution and create a suitable environment. This will create a new place of consumption for water. Therefore, it is necessary to estimate the evapotranspiration of urban Landscape plants to manage water use. In this study, vegetative coefficient and water requirement of Calendula officinalis plant were estimated using Wucols method and water balance method for the period of six months from 21 March 2019 to 22 September 2019 in the Botanical Garden of Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. In this period, the average coefficient of vegetation for the whole period was 0.38 and 0.3, respectively, by the water balance method and the Wucols method. Evapotranspiration was estimated as an average of 776 mm in the water balance method and 607 mm in the Wucols method throughout the experiment. In the urban Landscape the vitality, health and decorative aspects of plants are important.
By using the Wucols method to determine the water requirement, it is possible to prevent over-irrigation or under-irrigation by correctly estimating the water requirement of the plants and applying the appropriate depth of irrigation water. And provided sufficient plants growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape
  • Water balance
  • Wucols
امید بیگی، ر. 1393. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. فصل 8. طبقه‌بندی گیاهان دارویی. طراحان نشر. 348 صفحه.
پرهامی پویا، ف. 1392. برآورد نیاز آبی گیاهان غیر زراعی در مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعه موردی- باغ ارم شیراز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شیراز.
پرهامی‌پویا، ف.، حسنلی، ع. 1393. برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز پارک‌ها با استفاده از روش‌های نوین در راستای توسعه پایدار. کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و گردشگری. 11 صفحه. اسفند. تبریز.
حقیقی، ف.، ثقفیان، ب. 1390. ضرورت جایگزینی گیاه چمن در جهت کاهش نیاز آبی فضای سبز تهران. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. 10 صفحه. اردیبهشت. تهران.
درخشنده، م. 1396. ارزیابی روش wucols در برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی. دانشگاه تهران.
زهتابیان، غ. 1375. بررسی چگونگی هدر رفتن آب و آبیاری در حاشیه بیابان ورامین. نشریه بیابان. 1(1): 37-19.
سبزی پرور، ع.، میرمسعودی، س. و ناظم السادات، م.ج. 1390. بررسی تغییرات درازمدت تبخیر تعرق گیاه مرجع در چند نمونه اقلیمی گرم کشور. نشریه پژوهش‌های جغرافیای طبیعی. 75 (43): 17-1.
سجودی، ز. 1398. تعیین نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی. دانشگاه تهران.
سجودی، ز.، میرزایی، ف. 1398. ارزیابی روش Wucols در برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 4 (33):  629-643.
سعیدی‌نیا، م.، ترنیان، ف.، حسینیان، ح. و نصرالهی، ع. 1397. برآورد میزان تبخیر تعرق و ضریب گیاهی دو گونه بابونه و زیره سبز در خرم آباد. نشریه مدیریت آب و آبیاری. 8 (1): 165-175.
شکرالله زاده، م.، میری، ح. و عباسی زاده، م. 1395 a. تعیین نیاز آبی گونه نارون و خرزهره با استفاده از روش Wucols در فضای سبز شهر شیراز. همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه‌پزشکی ایران. 15 صفحه. تهران.
شکرالله زاده، م.، میری، ح. و عباسی زاده، م. 1395 b. تعیین نیاز آب‌گونه‌ی سروناز و چنار در فضای سبز شهر شیراز با استفاده از روش Wucols. اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی. 19 صفحه. مرداد. همدان.
مرادی، ر.، رضوانی مقدم، پ. 1389.  بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران. 3 (8): 489-500.
Costello, LR., Matheny, NP., Clark, J.R. and Jones, K.S. 2000. A guide to estimating irrigation water needs of landscape plantings in California. The landscape coefficient method and WUCOLS III; University of California Cooperative Extension, California Department of Water Resources.
Nouri, H., Beecham, S., Kazemi, F. and Hassanli, A.M. 2013 a. A review of ET measurement techniques for estimating the water requirements of urban landscape vegetation. Urban Water Journal. 10 (4): 247-259
Nouri, H., Beecham, S., Hassanli, A.M. and Ingleton, G. 2013 b. Spatial and temporal distribution of drainage and solute leaching in heterogeneous urban vegetation environments. Hydrology and Earth System Sciences Discussions. 1 (10): 6695-6721
Nordensram, B. 1989. Flora Iranica, Fasc. 111–162    (1975–1987). Nordic Journal of Botany. 8 (6): 625-626.
Petralli, M., Massetti, L., Brandani, G. and Orlandini, S. 2014. Urban planning indicators: useful tools to measure the effect of urbanization and vegetation on summer air temperatures. International Journal of Climatology. 34 (4):.1236-1244
Shojaei, P., Gheysari, M., Nouri, H., Myers, B. and Esmaeili, H. 2018. Water requirements of urban landscape plants in an arid environment: The example of a botanic garden and a forest park. Ecological engineering. 1 (123): 43-53.
Symes, P., Connellan, G., Buss, P. and Dalton, M. 2008. Developing Water Management Strategy for Complex Landscapes. In Irrigation Australia 2008 Conference, Best Practice Open Space Irrigation Workshop.2 pages. May. Melbourne Exhibition Centre.
Tyagi, N.K., Sharma, D.K. and Luthra, S.K. 2000. Determination of evapotranspiration and crop coefficients of rice and sunflower with lysimeter. Agricultural water management. 45 (1): 41-54.
Wolf, D., Lundholm, J.T. 2008. Water uptake in green roof microcosms: Effects of plant species and water availability. Ecological Engineering. 33 (2): 179-186