اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالمجید لیاقت

استاد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

aliaghatut.ac.ir

سردبیر

حسین دهقانی سانیج

دانشیار آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

h.dehghansanijareeo.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

امین علیزاده

آبیاری و محیط زیست استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehgmail.com

حسین دهقانی سانیج

آبیاری و زهکشی دانشیار ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

h.dehghansanijareeo.ac.ir

علیرضا کیانی

آبیاری و زهکشی استاد پژوهشی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

akiani71yahoo.com

حسین انصاری

علوم و مهندسی آب استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

ansaryum.ac.ir

وحید رضا وردی نژاد

آبیاری و زهکشی استاد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

rezaerdinejadgmail.com

نیازعلی ابراهیمی پاک

آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

nebrahimipakswri.ir

حسین شریفان

آبیاری و زهکشی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آب

h_sharifan47yahoo.com

حامد ابراهیمیان

آبیاری و زهکشی دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

ebrahimianut.ac.ir

حسین ابراهیمی

آبیاری و زهکشی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

ebrahimi165yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمدعلی شریفی

مدیریت منابع آب International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente
Enschede, Netherlands

alisharifiitc.nl
0000-0001-8629-4182

h-index: 26  

ابراهیم پذیرا

علوم خاک استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

pazirasrbiau.ac.ir

صالح تقوائیان

مهندسی آبیاری دانشیار، آبیاری، دانشگاه اوکلاهما، امریکا

saleh.taghvaeianokstate.edu
0000-0002-9438-6682

h-index: 12  

مدیر داخلی

الهه کنعانی

مهندسی آب دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)، قزوین

iaid.jimagmail.com

پریسا شاهین رخسار

آبیاری و زهکشی استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

pshahinrokhsaryahoo.com

ویراستار

فرشته بتوخته

آبیاری و زهکشی دانشجوی دکتری گروه علوم مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

f.batoukhtehgmail.com