پرسش‌های متداول

مدت زمان ارزیابی اولیه مقالات ارسال شده چقدر طول می‌کشد؟

مقاله ارسالی توسط دبیر تخصصی و سردبیر مجله در ظرف مدت کمتر از سه روز بررسی خواهد شد و در صورت مطابق بودن با اهداف و حوزه های نشریه و رعایت فرمت نشریه، مقاله جهت داوری ارسال می‌گردد و در صورتی که سردبیر و یا دبیر تخصصی با دادن نظراتی خواهان اصلاح مقاله باشند، به نویسنده جهت اعمال اصلاحات عودت داده می‌شود. در مواردی هم که در تخصص نشریه نباشد بدون ورود به مرحله داوری رد می‌شود.

مدت زمان داوری اولیه مقالات چقدر طول می کشد؟

در این نشریه معمولا مدت زمان داوری مقالات از یک روز تا دو ماه متغیر است.

آیا در فایل آماده انتشار که جهت تایید خدمت نویسندگان ارسال می گردد امکان تغییر در متن مقاله و یا کم و زیاد کردن محتوای مقاله وجود دارد؟

به هیچ عنوان امکان تغییر در فایل آماده انتشار که جهت تایید خدمت نویسندگان ارسال می گردد، وجود ندارد. لذا نویسندگان محترم هیچ گونه تغییری را نباید در در محتوای فایل آماده انتشار مقاله وارد نمایند.

آیا امکان بازپس گیری مقاله وجود دارد؟

امکان باز پس گیری مقاله در صورتی که هنوز مقاله به مرحله داوری نرفته باشد وجود دارد، اما اگر مقاله داوری شده باشد و نویسنده درخواست بازپس گیری مقاله را داشته باشد با توجه به نظر سردبیر و موافقت ایشان امکان بازپسگیری مقاله امکان پذیر خواهد بود.

آیا تغییر در ترتیب یا تعداد نام نویسندگان و یا تغییر نویسنده مسئول مقاله بعد از ارسال مقاله وجود دارد؟

پس از سابمیت مقاله با توجه به تعهدنامه ارسالی نویسندگان به دفتر نشریه، به هیچ عنوان امکان تغییر در ترتیب یا تعداد نویسندگان مقاله وجود ندارد.

نامه پذیرش مقاله در چه زمانی و به چه صورتی ارسال میگردد؟

پس از پرداخت هزینه مقاله توسط نویسنده تاییدیه پذیرش مقاله در کارتابل نویسنده مقاله بارگذاری خواهد شد و پذیرش مقاله صادر می شود

آیا نامه پذیرش ممهور به مهر سردبیر است؟

نامه پذیرش مقاله ممهور به مهر انجمن و امضای سردبیر است

آیا نامه پذیرش صرفاً با نام نویسنده مسئول ارسال می‌‌شود؟

معمولاً سردبیر نامه پذیرش را با نام مسئول مکاتبات ارسال می‌‌کند اما اسامی بقیه نویسندگان زمان چاپ مقاله بر روی مقاله درج می‌‌شود و جای نگرانی در این رابطه وجود ندارد.

آیا در نامه پذیرش وابستگی‌‌های سازمانی یا افیلییشن مولف یا مولفین نیز درج می‌‌شود؟

خیر.

آیا نشریه در قبال داوری مقالات هزینه ای دریافت میکند؟

پس از بررسی اولیه مقاله و پیش از ارسال به داوری، مبلغ یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) و در صورت پذیرش مقاله توسط نظر داوران نیز مبلغ یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) دیگر به منظور تأمین بخشی از هزینه های انتشار، از نویسندگان محترم دریافت خواهد شد.

پل ارتباطی با دفتر نشریه به چه صورت است؟

نویسندگان محترم می‌توانند از طریق ایمیل نشریه سوالات و درخواست های خود را به دفتر نشریه اعلام بدارند. تمام ایمیل های دریافتی در اولین فرصت پاسخ داده خواهند شد.