فرایند پذیرش مقالات

مقاله پس از دریافت از طریق سامانه نشریه، توسط دبیرخانه بررسی گردیده و در صورت عدم مطابقت با دستورالعمل تهیه مقاله نشریه مدیریت آب در کشاورزی به نویسندگان عودت داده می شود تا بر اساس دستورالعمل مندرج در سایت نشریه تنظیم شوند. پس از تایید توسط دبیرخانه نشریه در جلسه هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه هم‌خوانی داشته باشد، جهت ارزیابی برای داوران محترم ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأی داوران و تأیید هیأت تحریریه نتیجه داوری مقاله به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.