نشریه مدیریت آب در کشاورزی در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور در سال 1399 رتبه الف را کسب نمود

نشریه مدیریت آب در کشاورزی در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور در سال 1399 رتبه الف را کسب نمود