اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 189
تعداد مشاهده مقاله 70293
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 40 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 114 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 88 روز
درصد پذیرش 48 %