اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 144
تعداد مشاهده مقاله 23764
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 68 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 49 %