چاپ مقالات دارای نوآوری و خلاقیت بدون پرداخت هزینه انتشار

در این نشریه مقالاتی را که بر طبق نظر سردبیر و  اعضای هیئت تحریریه دارای نوآوری و خلاقیت‌های علمی- پژوهشی در راستای اهداف نشریه باشند، بدون دریافت هیچ گونه هزینه انتشاری از نویسندگان به چاپ خواهند رسید.