اطلاعات داوران

 لیست داوران مقاله های شماره 1 و 2 از جلد 9 سال 1401

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

سمت / سازمان

حامد

ابراهیمیان

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

امیر

اسلامی

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش

هادی

افشار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحققات، آموزش و تریج کشاوری، مشهد، ایران

صادق

افضلی نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

مجتبی

اکرم

سایر

دکتری تخصصی

مهندسین مشاور کاماب پارس

محمد جواد

امامی اسکاردی

دانشیار

دکترای تخصصی

دکتری آب و محیط زیست

افشین

امجدی

دانشیار

دکترای تخصصی

موسسه  پژوهش های  برنامه  ریزی، تهران، ایران

ابراهیم

امیری

استاد

دکترای تخصصی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

نادر

حیدری

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سالومه

سپهری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

محمدعلی

شاهرخ نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش و

علی

قدمی فیروز آبادی

دانشیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،همدان، ایران

ام البنی

محمدرضا پور

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه گرگان

علی

مختاران

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ادریس

مرسلی

مربی

دکترای تخصصی

کارشناس معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

منصور

معیری

استادیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات زفول

محمد رضا

مهرور

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی کرج

بیژن

نظری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب. دانشگاه بین المللی امام خمینی ره، قزوین

علیرضا

نیکویی

استادیار

دکترای تخصصی

دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

بهمن

یارقلی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

افشین

یوسف گمرکچی

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

 

حامد

ابراهیمیان

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

هادی

افشار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحققات، آموزش و تریج کشاوری، مشهد، ایران

ابراهیم

امیری

استاد

دکترای تخصصی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

محمد

جلینی

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

سید ابوالقاسم

حقایقی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مجتبی

خوش روش

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زارعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

سالومه

سپهری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

نسرین

سیاری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اکرم

سیفی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

علی

قدمی فیروز آبادی

دانشیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،همدان، ایران

علیرضا

کیانی

استاد

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

نجمه

مجیدی

استادیار

دکترای تخصصی

پژوهشگر / مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق (EWERI)

علی

مختاران

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

محمد

نادریان‌فر

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه جیرفت

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی کرج

بیژن

نظری

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب. دانشگاه بین المللی امام خمینی ره