اطلاعات داوران

 لیست داوران مقالات نشریه مدیریت آب در کشاورزی

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

وابستگی سازمانی

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار موسسه تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی کرج

حسین

دهقانی سانیج

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

وحید

رضا وردی نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب - دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه

بیژن

نظری

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب. دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

علیرضا

کیانی

استاد

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

حامد

ابراهیمیان

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

صفورا

اسدی کپورچال

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

محمد رضا

یزدانی

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات برنج

آرش

تافته

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

عبدالمجید

لیاقت

استاد

دکترای تخصصی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

نادر

عباسی

     

علی

ماهرخ

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای

رضا

بهراملو

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،همدان.

محمد

خرمیان

استادیار

دکترای تخصصی

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

دکتر

مختاران

     

دکتر

مینائی

     

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش و

الهه

کنعانی

سایر

دانشجوی دکترا

دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

سید ابوالقاسم

حقایقی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

ابوالفضل

ناصری

دانشیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

بهاره

جمشیدی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

محمدرضا

مستوفی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی

حسین

شریفان

دانشیار

دکترای تخصصی

علیرضا

حسن‌اقلی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیأت علمی (دانشیار پژوهشی) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

حمیدرضا

سالمی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

نادر

حیدری

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

فؤاد

تاجیک

مربی

کارشناسی ارشد

کارشناس اصلاح خاک، ستاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

منصور

معیری

استادیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات زفول

محمدعلی

شاهرخ نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیارپژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش

نسرین

سیاری

     

علی اکبر

عزیزی زهان

مربی

دانشجوی دکترا

محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان جنوبی، بخش تحقیقات خاک و آب، پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی قایین و  دانشجوی دکتری آبیاری

اکرم

سیفی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

علی

شهیدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار/ گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند

محمد

جلینی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

رحیم

محمدیان

دانشیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذرچغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

امید

گیلانپور

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

افشین

یوسف گمرکچی

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

هادی

افشار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحققات، آموزش و تریج کشاوری، مشهد، ایران

علی

قدمی فیروز آبادی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،همدان، ایران

مهدی

اکبری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج،ایران.

سالومه

سپهری

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

امین

علیزاده

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

هادی

دهقان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

محمد

مقدم

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

سید مجید

هاشمی نیا

استادیار

کارشناسی ارشد

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علی

شهیدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

بهمن

یارقلی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهشکده مهندسی کشاورزی

حمیده

نوری

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

حسین

بابازاده

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

مجتبی

خوش روش

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زارعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

عباس

ستوده نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه بین الملل قزوین

حسین

بانژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

مرتضی

گلدانی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه اکروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

عباس

خاشعی سیوکی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

اصلان

اگدرنژاد

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

عبدالعلی

گیلانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌کشاورزی، اه

تیمور

سهرابی

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

علی

شینی دشتگل

دانشجوی دکترا

گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

نادر

کوهی چله کران

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

سید مجید

هاشمی نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا

فرید حسینی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

سعیدرضا

خداشناس

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه مهندسی آب،دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد،ایران

سید آرمان

هاشمی منفرد

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمدرضا

ساسولی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار مجتمع آموزش عالی سراوان

جواد

حسین زاد

دانشیار

دکترای تخصصی

اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی

محمود

هاشمی تبار

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی

سرائی تبریزی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب،  واحد علو م و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

جعفر

نیکبخت

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

بهاره

پیرزاده

استادیار

دکترای تخصصی

دانشکده : مهندسی شهید نیکبخت
گروه : مهندسی عمران، سیستان بلوچستان

مهدی

پناهی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

حمزه علی

علیزاده

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه ایلام

عدنان

صادقی لاری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

جواد

رمضانی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه اردبیل

خالد

احمدالی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

مسعود

پورغلام آمیجی

سایر

دانشجوی دکترا

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی،  دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

نجمه

مجیدی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار

نسرین

صالح نیا

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

یعقوب

دین پژوه

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

مهدی

همایی

استاد

دکترای تخصصی

گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر

نوروزی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

سعید

صمدیان فرد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

امیر

ناصرین

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مهدی

مکاری

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

عبدالرسول

زارعی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، ایران

بهرام

بختیاری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،  دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهدی

ذاکری نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیاردانشکده آب وخاک، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

حلیمه

پیری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

محمود

فاضلی سنگانی

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه گیلان

سید احسان

فاطمی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه رازی، کرمانشاه

علیرضا

شکوهی

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) -قزوین

رضا

کراچیان

استاد

دکترای تخصصی

استاد دانشکده عمران ، دانشگاه تهران

امید

بزرگ حداد

استاد

دکترای تخصصی

استاد دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

ام البنی

محمدرضا پور

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار دانشگاه گرگان

خلیل

قربانی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شجاعت

زراع

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبعیی خراسان رضوی

علی

مختاران

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

محسن

ارمین

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

اصغر

عزیزیان قطار

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

محمدعلی

صارمی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

سید حسن

موسوی فضل

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

زهرا

صادقی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی

صادق

خلیلیان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

لاله

دیوبند هفشجانی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز.

ابراهیم

پناهپور

دانشیار

دکترای تخصصی

استادیار
دانشکده:دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

علی

غلامی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

صابر

جمالی

سایر

دانشجوی دکترا

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

مسعود

نوشادی

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران

سعید

اسلامیان

استاد

دکترای تخصصی

هیات علمی, استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

الهام

فاضل

استادیار

دکترای تخصصی

هیات علمی, استادیار

مسعود

سلطانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه بین المللی دانشگاه امام خمینی (ره)، قزوین

غلامرضا

حیدری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه کردستان

هرمز

اسدی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج،  ایران

هادی

رمضانی اعتدالی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

محمد

بنایان

استاد

دکترای تخصصی

امین

ترنجیان

استادیار

دکترای تخصصی

دکتری مهندسی منابع آب و عضو هیئت علمی گروه علوم خاک و آب دانشگاه ملایر

امیر هوشنگ

جلالی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
کشاورزی، اصفهان، ایران

مهدی

شفقتی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه جغرافیای فیزیکی-اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)

آرش

رنجبر

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات خاک و آب

مهدی

نجفی علمداری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال

احمدرضا

قاسمی دستگردی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران

افشین

اشرف زاده

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان - گروه مهندسی آب

مجید

رحیم زادگان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

افشین

امجدی

دانشیار

دکترای تخصصی

استادیار اقتصاد کشاورزی موسسه  پژوهش  های  برنامه  ریزی، تهران، ایران

علیرضا

نیکویی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

حمیدرضا

جانباز

سایر

دکترای تخصصی

مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
مجری طرح ملی تعیین آب مصرفی محصولات زراعی و باغی آبی کشور

سید ابراهیم

دهقانیان

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی

بهرام

عابدی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

احمد

نظامی

استاد

دکترای تخصصی

گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مریم

کمالی

سایر

دکترای تخصصی

گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

امیر

اسلامی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش

ابراهیم

امیری

استاد

دکترای تخصصی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

ادریس

مرسلی

مربی

دکترای تخصصی

کارشناس معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

محمد رضا

مهرور

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

عبدالله

درزی نفت چالی

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مهدی

قیصری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ابراهیم

زارع

دانشیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

قاسم

زارعی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

حسین

اسلامی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه علوم آب، شوشتر، ایران

طیبه

مصباح زاده

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

حجت

امامی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد

غلامرضا

زهتابیان

استاد

دکترای تخصصی

استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

محمد اسماعیل

اسدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات،

نوذر

قهرمان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار هواشناسی کشاورزی،دانشگاه تهران

مجتبی

اکرم

سایر

کارشناسی ارشد

بی کار

مجید

دلاور

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

کامران

زینالزاده

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

احمد

لندی

استاد

دکترای تخصصی

استاد- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی -گروه علوم و مهندسی خاک

محمد جواد

امامی اسکاردی

دانشیار

دکترای تخصصی

دکتری آب و محیط زیست

صادق

افضلی نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

سید حبیب اله

موسوی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران.

سینا

بشارت

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه

رحمان

باریده

سایر

دکترای تخصصی

دانشگاه ارومیه

شهرام

اشرفی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی و کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

مهدی

بهرامی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه فسا

محمد

نادریان‌فر

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه جیرفت

مریم

دهقانی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه پیام نور

سعید

حکم علی پور

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه پیام نور

رئوف

سید شریفی

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه محقق اردبیلی

عبداله

حسن زاده

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش

محمد حسن

رحیمیان

استادیار

دکترای تخصصی

مرکز ملی تحقیقات شوری

مجید

رئوف

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آبف دانشکده کشاورزی، دانشگاه اردبیل، اردبیلف ایران

اسماعیل

حدیدی ماسوله

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

محمدرضا

امداد

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

سعید

برومندنسب

استاد

دکترای تخصصی

استاد کروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

معصومه

فراستی

دانشیار

دکترای تخصصی

گنبدکاووس

عبدالرحمان

محمدخانی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

منا

گلابی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

ابوطالب

هزار جریبی

دانشیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

حجت

احمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

علی

رسول زاده

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اردبیل، اردبیل، ایران

علی

صالحی ساردویی

دکترای تخصصی

گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

روح الله

فتاحی نافچی

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران

کمال

امیدوار

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه یزد

شهباز

شمس الدینی

استادیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

علی

فلاحتی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

محمد

الباجی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آبیاری و زهکشی دانشکده علوم آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

علی حیدر

نصرالهی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

سمیه

حجابی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب ،‌ دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه،‌ارومیه،‌ایران

محمدمهدی

چاری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده آی و خاک- دانشگاه زابل- زابل-ایران

عسکری

تشکری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

مصطفی

احمدوند

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه یاسوج

میثم

سالاری جزی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

زهرا

کی همایون

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مهسا

بصیری

سایر

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی

علی

بافکار

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه رازی

سیدحسن

طباطبائی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه شهرکرد

پرویز

فتحی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه کردستان

حامد

مازندرانی زاده

دانشیار

دکترای تخصصی

علوم مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

سیدحسن

طباطبائی

دانشیار

دکترای تخصصی

مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

مهنوش

مقدسی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک، اراک، ایران

رحمان

خوش خلق

استاد

دکترای تخصصی

استاد دانشگاه اقتصاد اصفهان

غلامحسین

کیانی

 

دکترای تخصصی

دانشگاه اصفهان

آزاده

احمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا

نیکویی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان

علی

یوسفی

 

دکترای تخصصی

دانشگاه صنعتی اصفهان

علی

شاهنظری

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه ساری

مجید

شریفی پور

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان.

موسی

اعظمی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

یاسر

محمدی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

;کریم

نادری مهدی ای

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

محدثه

حسینی نیا

سایر

دکترای تخصصی

محقق موسسه آب و توسعه پایدار فلات، کرمان، ایران

امیر

سلطانی محمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

مسعود

داوری

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه کردستان

مریم

نوابیان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب- دانشکده علوم کشاورزی- دانشگاه گیلان- رشت- ایران