اطلاعات داوران

 لیست داوران مقاله های شماره 1 و 2 از جلد 8 سال 1400

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

سمت / سازمان

حامد

ابراهیمیان

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

خالد

احمدالی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

هرمز

اسدی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج،  ایران

سعید

اسلامیان

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه صنعتی اصفهان

هادی

افشار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحققات، آموزش و تریج کشاوری، مشهد، ایران

حسین

بابازاده

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

حسین

بانژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

بهرام

بختیاری

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مسعود

پورغلام آمیجی

سایر

دانشجوی دکترا

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی،  دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

آرش

تافته

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

حمیدرضا

جانباز

سایر

دکترای تخصصی

مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح ملی تعیین آب مصرفی محصولات زراعی و باغی آبی کشور

محمد

جلینی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

صابر

جمالی

سایر

دانشجوی دکترا

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

سید ابوالقاسم

حقایقی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

محمد

خرمیان

استادیار

دکترای تخصصی

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

مجتبی

خوش روش

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زارعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

سید ابراهیم

دهقانیان

 

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی

حسین

دهقانی سانیج

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

وحید

رضا وردی نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب - دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه

جواد

رمضانی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه اردبیل

آرش

رنجبر

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات خاک و آب

عبدالرسول

زارعی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، ایران

شجاعت

زراع

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبعیی خراسان رضوی

مهدی

سرائی تبریزی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب،  واحد علو م و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مسعود

سلطانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه بین المللی دانشگاه امام خمینی (ره)، قزوین

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش و

مهدی

شفقتی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه جغرافیای فیزیکی-اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)

عدنان

صادقی لاری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

محمدعلی

صارمی

   

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

سعید

صمدیان فرد

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

اصغر

عزیزیان قطار

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

حمزه علی

علیزاده

   

استادیار دانشگاه ایلام

الهام

فاضل

استادیار

دکترای تخصصی

هیات علمی, استادیار

علی

قدمی فیروز آبادی

استادیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات کشاورزی همدان.

الهه

کنعانی

سایر

دانشجوی دکتری

دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

نادر

کوهی چله کران

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

مرتضی

گلدانی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه اکروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

عبدالمجید

لیاقت

استاد

دکترای تخصصی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

علی

مختاران

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

سید حسن

موسوی فضل

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار موسسه تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی کرج

جعفر

نیکبخت

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

محمود

هاشمی تبار

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی

همایی

استاد

دکترای تخصصی

گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

بهمن

یارقلی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهشکده مهندسی کشاورزی

 
لیست مقالات شماره 1 از جلد 9 سال 1401
 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

سمت / سازمان

حامد

ابراهیمیان

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

امیر

اسلامی

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش

 

هادی

افشار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحققات، آموزش و تریج کشاوری، مشهد، ایران

 

صادق

افضلی نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

 

مجتبی

اکرم

سایر

دکتری تخصصی

مهندسین مشاور کاماب پارس

 

محمد جواد

امامی اسکاردی

دانشیار

دکترای تخصصی

دکتری آب و محیط زیست

 

افشین

امجدی

دانشیار

دکترای تخصصی

موسسه  پژوهش های  برنامه  ریزی، تهران، ایران

 

ابراهیم

امیری

استاد

دکترای تخصصی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

 

نادر

حیدری

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 

سالومه

سپهری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 

محمدعلی

شاهرخ نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان،سازمان تحقیقات، آموزش و

 

علی

قدمی فیروز آبادی

دانشیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،همدان، ایران

 

ام البنی

محمدرضا پور

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه گرگان

 

علی

مختاران

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

ادریس

مرسلی

مربی

دکترای تخصصی

کارشناس معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

 

منصور

معیری

استادیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات زفول

 

محمد رضا

مهرور

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی کرج

 

بیژن

نظری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب. دانشگاه بین المللی امام خمینی ره، قزوین

 

علیرضا

نیکویی

استادیار

دکترای تخصصی

دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 

بهمن

یارقلی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 

افشین

یوسف گمرکچی

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،