جلد 7 شماره 2 نشریه مدیریت آب در کشاورزی منتشر شد

نویسندگان و خوانندگان می توانند جهت دریافت فایل کامل مقالات به صفحه اصلی نشریه مراجعه نمایند.