شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب گندم در دشت هندیجان با استفاده از مدل AquaCrop

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیار، بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران

4 دانشیار، بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت گیاه گندم، کاشت آن در بسیاری از دشت‌های استان خوزستان انجام می‌شود. لیکن شرایط کاشت برای این گیاه زراعی در همه دشت‌ها یکسان نیست. بنابراین نیاز است آزمایش‌های متعددی برای تعیین شرایط مناسب کاشت آن انجام شود. این آزمایش‌ها سبب صرف وقت و هزینه بسیاری می‌شوند. به همین دلیل استفاده از مدل‌های گیاهی مانند AquaCrop برای بررسی سناریوهای مختلف تأمین آب آبیاری و تاریخ کاشت بسیار ضروری است. براساس این هدف، پژوهش حاضر به منظور ارزیابی مدل AquaCrop و شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب گندم در دشت هندیجان انجام شد. بدین منظور، داده‌های مورد نیاز از 9 زمین زراعی در طی دو سال زراعی (1395-1393) برداشت شد. بیشترین عملکرد گندم در این مطالعه برابر با 1626 کیلوگرم بر هکتار (با بهره‌وری آب 15/0 کیلوگرم بر مترمکعب) بود. نتایج صحت‌سنجی مدل AquaCrop نشان داد که این مدل برای شبیه‌سازی هر دو پارامتر عملکرد و بهره‌وری آب دچار خطای بیش‌برآوردی شد (≥0 میانگین خطای اریب). دقت (≤0.1 جذر میانگین مربعات نرمال شده) و کارایی (≥0 کارایی مدل) این مدل برای شبیه‌سازی هر دو پارامتر مذکور مطلوب بود. بنابراین از این مدل برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب گندم برای سه مقدار آب آبیاری 300، 500 و 700 میلی‌متر در سه تاریخ کاشت دهه اول، دوم و سوم آبان استفاده شد. نتایج نشان داد که کاربرد آب آبیاری 700 میلی‌متر و رعایت تاریخ کاشت دهه سوم آبان سبب دستیابی به عملکرد 1500 کیلوگرم بر هکتار و بهره‌وری آب 5/0 کیلوگرم بر متر مکعب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wheat Yield and Water Productivity Simulation in Hendijan Plain Using AquaCrop Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Barzikar 1
  • Aslan Egdernezhad 2
  • Arash Tafteh 3
  • Niaz Ali Ebrahimipak 4
1 M.Sc. Student of Irrigation and drainage, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Assistant professor, Department of irrigation and soil physics, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
4 Associated professor, Department of irrigation and soil physics, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

Due to the importance of the wheat crop, it is cultivated in many plains in Khuzestan province, Iran. However, cultivation conditions for this crop are not the same in all plains. Therefore, several researches are needed to determine the appropriate cultivation conditions. These researches cost a lot of time and money. For this reason, the use of crop models such as AquaCrop is essential to investigate different cultivation date scenarios. Based on this purpose, the present study was conducted to evaluate the AquaCrop model and simulate wheat yield and water productivity in Hindijan plain, Iran. To do that, the required data were collected from 9 farms during two years. The highest wheat yield in this plain was equal to 1626 kg.ha-1 (with water consumption efficiency of 0.15 kg.m-3). The validation results of AquaCrop model showed that this model had an overestimated error (MBE≥0) to simulate both yield and water productivity. The accuracy (NRME≤0.1) and efficiency (EF≥0) of AquaCrop were excellent for simulating both parameters. Therefore, this model was used to simulate the yield and water productivity for three irrigation water quantities (300, 500 and 700 mm) in the three cultivation dates (the first, second and third decades of November). The results showed that application of 700 mm irrigation water and cultivation date of the third decade of November resulted in achieving a yield about 1500 kg.ha-1 and water consumption efficiency about 0.5 kg.m-3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop Modeling
  • Cultivation Date
  • Water-driven Model
ابراهیمی‌پاک، ن.، اگدرنژاد، ا.، تافته، آ.، احمدی، م. 1398. ارزیابی مدل‌های WOFOST، AquaCrop و CropSyst در شبیه‌سازی عملکرد کلزا در منطقه قزوین، آبیاری و زهکشی، 13(3-75): 726-715.
 
Albaji, M., Golabi, M., Hooshmand, A. R., Ahmadee, M. 2016. Investigation of surface, sprinkler and drip irrigation methods using GIS, Jordan Journal of Agricultural Science, 12(1): 211-222.
Andarziana B., Bannayanb M., Stedutoc P., Mazraeha H., Barati M. E., Barati, M. A. & Rahnama A. 2011. Validation, and testing of the AquaCrop model under full and deficit irrigated wheat production in Iran. Agricultural Water Management. 100:1-8.
Blum, F. A. 2009. Effective use of water (EUW) and not water-use efficiency (WUE) is the target of crop yield improvement under drought stress. Field Crops Research. 112: 119-123.
Farahani, H., and Oweis, T. 2008. Chapter I- Agricultural Water Productivity in Karkheh River Basin. In: Oweis, T., Farahani, H., Qadir, M., Anthofer, J., Siadat, H., Abbasi F., and Bruggeman A., (Eds). Improving On-farm Agricultural Water Productivity in the Karkheh River Basin. Research Report no. 1: A Compendium of Review Papers. ICARDA, Aleppo, Syria. IV+103 pp.
Farre, F., & Faci, J. M., 2009. Deficit irrigation in maize for reducing agricultural water use in a Mediterranean environment. Agricultural Water Management. 96: 384-394.
Garcia-Vila. M., Fereres, E. 2012. Combining the simulation crop model AquaCrop with an economic model for the optimization of irrigation management at farm level. European Jornal of Agronomy. 36(1): 21-31.
Geerts S., Raes D., Garcia, M., Miranda, R. & Cusicanqui, J. A. 2009. Simulating yield response to water of quinoa (Chenopodium quinoaWilld.) with FAO-AquaCrop. Agronomy. 101: 499-508.
Geerts, S., & Raes, D. 2009. Deficit irrigation as on-farm strategy to maximize crop water productivity in dry areas. Agricultural Water Management. 96: 1275-1284.
Heng, L. k., Hsiao, T. C., Evett, S., Howell, T. & Steduto, P. 2009. Validating the FAO AquaCrop model for Irrigated and Water Deficient field maize. Agronomy. 101(3): 488-498.
Hsiao, T.C., Heng, L., Steduto, P., Rojas-Lara, B., Raes, D., and Fereres, E., (2009). AquaCrop-The FAO crop model to simulate yield response to water: III. Parameterization and testing for maize. Agron.J. 101(3), 448-459.
 
 
 
Katerji, N., Campi, P., and Mastrorilli, M. 2013. Productivity, evapotranspiration, and water use efficiency of corn and tomato crops simulated by AquaCrop under contrasting water stress conditions in the Mediterranean region. Agricultural Water Management. 130: 14-26.
Masanganise J., Basira, K., Chipindu, B., Mashonjowa, E., and Mhizha, T. 2013. Testing the utility of a crop growth simulation model in predicting maize yield in a changing climate in Zimbabwe. International Journal of Agricultural and Food Science. 3(4): 157-163.
Mebane, V. J., Day, R. L., Hamlett, J. M., Watson, J. E., and Roth, G. W. 2013. Validating the FAO AquaCrop model for rainfed maize in Pennsylvania. Agronomy Journal, 105(2):419-427.
Mkhabela, M. S. and Bullock, P. R. 2012. Performance of the FAO AquaCrop model for wheat grain yield and soil moisture simulation in Western Canada. J. of Agric. Water Manag., 110: 16–24.
 
Salemi H., Mohd Soom M. A., Lee T. S., Mousavi S. F., Ganji A., and KamilYusoff, M. 2011. Application of AquaCrop model in deficit irrigation management of Winter wheat in arid region. African Journal of Agricultural Research, 610: 2204-2215.
Shamsnia S. A., and Pirmoradian N. 2013. Simulation of rainfed wheat yield response to climatic fluctuations using AquaCrop model (case study: Shiraz region in southern of Iran). International Journal of Engineering Science Invention, 2(4):51-56.
Tavakoli, A. R., Liaghat, A., Ashrafi, Sh., Abbasi, F. 2008. Chapter II- Supplemental Irrigation in Iran. In: Oweis, T., H., Farahani, H., M. Qadir,M.,J. Anthofer, J.,H. Siadat, H., F. Abbasi F., and A. Bruggeman A., (Eds). Improving On-farm Agricultural Water Productivity in theKarkheh River Basin. Research Report no. 1: A Compendium of Review Papers. ICARDA, Aleppo, Syria. Iv+103