تأثیر مدیریت آبیاری بر رشد و بهره‌وری مصرف آب گیاه ذرت تحت سطوح مختلف بیوچار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 استاد، گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

4 استاد، گروه زراعت، دانشکده زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

در میان نهاده­های کشاورزی، آب و خاک به­عنوان مهم­ترین عوامل تولید، حائز اهمیت اقتصادی ویژه­ای هستند. در این راستا مدیریت مصرف آب و بهبود وضعیت خاک از اولویت­های کشاورزی است. این تحقیق به­منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کم­آبیاری بخشی ریشه در دو سطح 65 و 55 درصد، آبیاری کامل و سطوح مختلف مصرف بیوچار (صفر، 6 و 12 تن در هکتار) بر خصوصیات رشد گیاه ذرت در دو فصل زراعی متوالی 1394 و 1395 در مزرعه آموزشی بنیاد شهید تهران انجام شد. میزان ارتفاع گیاه، قطر ساقه، وزن خشک برگ، ارتفاع تاسل و زیست‌توده محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری بر ارتفاع گیاه، قطر ساقه، وزن خشک برگ و زیست­توده معنی­دار است. همچنین اثر سال بر ارتفاع گیاه، وزن خشک برگ و زیست­توده ذرت در سطح یک درصد معنی­دار شد. اثر بیوچار نیز بر ارتفاع گیاه و قطر ساقه معنی­دار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of irrigation management on growth and water use efficiency of maize plant under different levels of biochar

نویسندگان [English]

  • Maryam Dehghani Ahmadabadi 1
  • Ali Shahnazari 2
  • Ali Ghadami Firouzabadi, 3
  • Mohammadreza Ardakani 4
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering
2 Professor, Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Assistant Prof, Department of Agricultural Engineering Research, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization,Hamedan, Iran.
4 Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Karaj,
چکیده [English]

Among agricultural inputs, water and soil as the most important factors of production have a special economic importance. In this regard, managing water consumption and improving soil condition is one of the priorities of agriculture. This study was conducted to investigate the effect of different partial root zone drying treatments at two levels of 65 and 55%, full irrigation and different levels of biochar consumption (zero, 6 and 12 tons per hectare) on the growth characteristics of maize was done in the educational farm of Tehran Martyr Foundation in 2015 and 2016. Plant height, stem diameter, leaf dry weight, tassel height and biomass were calculated. The results of analysis of variance showed that the effect of irrigation treatments on plant height, stem diameter, leaf dry weight and biomass was significant. Also, the effect of year on plant height, leaf dry weight and corn biomass was significant at the level of one percent. The effect of biochar on plant height and stem diameter was significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Drip Irrigation (Tape)
  • Organic Fertilizer
  • Partial Root Zone Drying
احمدی، م.، فرهادی­بانسوله، ب. و قبادی م. 1392. تغییرات مکانی و زمانی عملکرد جو تحت مدیریت­های کم­آبیاری (مطالعه موردی: منطقه ماهی­دشت استان کرمانشاه). نشریه دانش آب و خاک. 23(4): 32-19.
آقایاری، ف.، خلیلی، ف. و اردکانی م.ر. 1395. تأثیر کم­آبیاری، آبیاری موضعی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 703. نشریه حفاظت منابع آب و خاک. 6(1): 14-1.
دیوبند هفشجانی، ل.، هوشمند، ع.ر.، ناصری ع.ع.، سلطانی­محمدی، ا. و عباسی ف. 1396. مقایسه کارایی بیوچار و ورمی­کمپوست باگاس نیشکر در حذف نیترات از آب­های آلوده و تعیین شرایط بهینه فرایند جذب. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 1 (10): 116-102.
کاراندیش، ف.، میرلطیفی، س.م.، شاهنظری، ع.، عباسی، ف. و قیصری، م. 1392. بررسی تأثیر آبیاری ناقص ریشه و کم­آبیاری معمولی بر بهره­وری آب و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. 44 (1): 34-33.
نادری، ن.، فضل­اولی، ر.، ضیاتبار احمدی، م.خ.، شاهنظری، ع. و خاوری­خراسانی، س. 1394. بررسی اثر روش­های مختلف کم­آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه­های. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 3(6): 531-523.
Ashoori, N., Teixido, M., and Spahr, S. 2019. Evaluation of pilot- scale biochar – amended woodchip bioreactors to remove nitrate, metals, and trace organic contaminants from urban storm water runoff. Water Research. 154 (1): 1-11.
Domene, X., Mattana, S., Hanley, K., Enders, A. and Lehmann, J. 2014. Medium-term effects of corn biochar addition on soil biota activities and functions in a temperate soil cropped to corn. Soil Biology and Biochemistry. 72: 152-162.
Knowles, O., Robinson, B., Contangelo, A. and Clucas, L. 2011. Biochar for the mitigation of nitrate leaching from soil amended with biosolids. Science of the Total Environment. 409: 3206-3210.
Leng, l., Huang, H., Li, H., Li, J., and Zhou, W. 2019. Biochar stability assessment methods, review. Science of The Total Environment. 647: 210-222.
Liu, Z., Chen, X., Jing, Y., Li, Q., Zhang, J. and Huang, Q. 2014. Effects of biochar amendment on rapeseed and sweet potato yields and water stable aggregate in upland red soil. CATENA. 123: 45-51.
Ma, N., Zhang, L., Zhang, Y., Yang, L., Yu, C., Tin, G., Diane, T.A., and Ma, X. 2016. Biochar Improves Soil Aggregate Stability and Water Availability in a Mollisol after Three Years of Field Application. PLOS One. 11(5): 1-10.
Parvizi, H., Sepaskhah, A.R., and Ahmadi, S.H. 2016. Physiological and growth responses of pomegranate tree (Punica granatum (L.) cv. Rabab) under partial root zone drying and deficit irrigation regimes. Agricultural Water Management. 163: 146-158.
Sarker, K.k., Hussain, A., Timsina, J., Biswas, S.K., Malone, S.L., Alam, M.K., and Bazzaz, M. 2020. Alternate furrow irrigation grain yield and nutrient content and increase crop water productivity in dry season maize in sub- tropical climate of South Asia. Agricultural Water Management . 238.106229.
Wang, C., Shu, L., Zhou, S., Yu, H., and Zhu, P. 2019. Effect of alternative Partial root-zone irrigation on the utilization of and movement of nitrates in Soil by tomato plants. Sci Hortic. 243: 41-47.
Zafar, U., Akmal, M., Ali, M., Zaib, A., and Zaid, T. 2018. Effect of biochar on maize yield and yield components in rainfed conditions. International Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR). 12(3): 46-51.
Zare Abyaneh, H., Jovzi, H., and Albaji, M. 2017. Effect of regulated deficit irrigation, partial root drying and V- fertilizer level on sugar beet crop. Agricultural Water Management. 194: 13-23.
Zhang, L., Sun, X., Tian, Y. and Gong, X. 2014. Biochar and humic acid amendments improve the quality of composted green waste as a growth medium for the ornamental plant Calathea insignis. Scientia Horticulturae. 176: 70-78.
Zhang, J., Wang, Q., and Pang, X. 2021. Effect of partial root – zone drying irrigation on the biomass, water productivity and carbon, nitrogen and phosphorus allocations in different in different organs of alfalfa. Agricultural water management. 243. 106525.