نقش دوره‌های مختلف آبیاری بر وزن بنه، مقدار علوفه و تعداد و عملکرد گل زعفران در اقلیم گرم و خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تبریز

3 دانشیار آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

زعفران گیاهی ارزشمند و دارای بازدهی اقتصادی بالایی است که چنانچه به موقع برداشت نگردد، موجب کاهش بازدهی آن می-شود. این تحقیق بدلیل عدم وجود نیروی انسانی کافی در زمان برداشت محصول زعفران، تفاوت در شرایط آب و هوایی مناطق مختلف و نوسان قیمت در زمان خرید محصول انجام شد. تیمارهای تحقیق شامل، آبیاری در زمان عرف منطقه (15 روز قبل از برداشت به‌عنوان تیمار شاهد)(T1) ، آبیاری با 15 روز تأخیر (T2) و آبیاری با 30 روز تأخیر (T3)، بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد صفات عملکرد و مقدار علوفه در سطح احتمال 5% معنی‌دار ولی صفات تعداد گل و وزن بنه فاقد تفاوت معنی‌دار آماری در سطح احتمال 5% شدند. بیش‌ترین و کم‌ترین مقدار برای صفات عملکرد گل زعفران و تعداد گل به ترتیب در تیمارهای T3 و شاهد مشاهده گردید. بر اساس نتایج حاصله، بیش‌ترین وزن بنه و مقدار علوفه تازه برای تیمار T2 با مقادیر 6/7 گرم و 3/988 گرم در متر مربع به‌دست آمد. به‌طور کلی می‌توان اظهار نمود تیمار آبیاری با 30 روز تأخیر، موجب افزایش عملکرد محصول زعفران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of different irrigation periods on corm weight, forage content and number and yield of saffron flowers in warm and dry climates

نویسندگان [English]

  • Yahya Choopan 1
  • Somayeh Emami 2
  • Abutaleb Hezarjaribi 3
1 Ph.D candidate of irrigation and drainage, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Ph.D candidate in water structures of Tabriz University
3 Associate Professor of Irrigation and Drainage, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Saffron is a valuable and highly economical plant that will reduce its yield if not harvested in a timely manner. The research was conducted because of lack of sufficient manpower at harvest time, differences in weather conditions and price fluctuations at the time of purchase of the product. Irrigation treatments were irrigation on the conventional time (15 days before harvest), T1, irrigation with 15 days delayed T2 and irrigation delayed by 30 days. In the mean study, the yield and forage content were statistically significant at 5% probability level, but no significant differences were observed between the number of flowers and corm weight. The highest and lowest values for yield and number of flowers were observed in T3 and control treatments, respectively. The highest fresh weight and fresh fodder for T2 treatment with 7.6 grams and 88.3 g / m2 were obtained according to the results. The results showed that analysis of variance of yield and forage yield at 5% probability level (P <0.05) were statistically significant. There were no significant differences between the number of flowers per square meter and the weight of the bunches. In general, it can be stated that irrigation treatment with 30 days delay increases the yield of saffron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron
  • Flower number
  • Corm weight
  • Forage
آقائی، ا. ح. و احسان‌زاده، پ. 1390. اثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه دارووی کدوی تخم کاغذی. مجله­ علوم باغبانی ایران، 3 (43): 299-291.
خزائی، م.، منفرد، م.، کامکار حقیقی، ع. ا. و سپاسخواه، ع. ل. 1392. بررسی روند تغییرات وزن و تعداد پداژه زعفران در مقادیر و روش‌های متفاوت آبیاری در دوره‌های مختلف کشت. مجله­ پژوهش‌های زعفران، 1 (1): 56-48.
رضایی، ا.، مرادی، ر. ا. و فیضی، ح. 1398. تأثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفران. مجله زراعت و فناوری زعفران، 7 (3): 300-287.
علیزاده، ا.، سیاری، ن.، احمدیان، ج. و محمدیان، ا. 1388. بررسی مناسب‌ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی. مجله­ آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 23 (1): 118-109.
عزیزی‌زهان، ع.، کامکارحقیقی، ع. ا. و سپاسخواه، ع. ل. 1385. اثر روش و دور آبیاری بر تولید پداژه و گلدهی زعفران (Crocus sativus L.). مجله­ علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 10 (1): 54-45.
کافی، م.، راشدمحصل، م. ح.، کوچکی، ک. و ملافیلابی، ک. 1381. زعفران، فناوری تولید و فرآوری. انتشارات دانشگاه فردوسی.
مسافری، ض. 1380. اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد زعفران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد.
Behdani, M.A., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P. and Jami Al-Ahmadi, M. 2008a. Agro-Ecologicla zoning and potential yield of saffron in Khorasan-Iran. Journal of Biological Sciences. 8(2): 298-305.
Behdani, M.A., Koocheki, A., Nassiri, M. and Rezvani Moghaddam, P. 2008b. Models to predict flowering time in the main saffron production regions of Khorasan province. Journal of Applied Sciences. 8(5): 907-909.
Gresta, F., Avola, G., Lombardo, G. M. and Ruberto, G. 2009. Analysis of flowering, stigmas yield and qualitative traits of saffron (Crocus sativus L.) as affected by environmental conditions. Scientia Horticulturae. 119: 320-324.
Pazoki, A., Kariminejad M. and Foladi-Targhi, A. 2013. Effect of planting patterns on yield and some agronomical traits in saffron (Crocus sativus L.) Under different irrigation intervals in Shahr-e-Rey Region. International Journal of Farming and Allied Sciences. 2: 1363-1368.
Temperini, O., Rea, R., Temperini, A., Colla, G. and Rouphael, Y. 2009. Evaluation of saffron (Crocus sativus L.) production in Italy: Effects of the age of
 
     saffron fields and plant density. Journal of Food Agriculture Environment. 7 (1): 19-23.
Yarami, N., Kamgar-Haghighi, A. A., Sepaskhah A. R. and Zand-Parsa, S. 2011. Determi-nation of the potential evapotranspiration and crop coefficient for saffron usinga water-balance lysimeter. Archives of Agronomy and Soil Science. 57: 727–740.
FAO. 1992. CROPWAT a computer program for irrigation planning and management, by M. Smith. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 46. Rome.
Sepaskhah, A. R. and Kamgar-Haghighi, A. A. 2009. Saffron irrigation regime. International Journal of Plant Production. 3 (1): 1-16.