بررسی شاخص‌های عملکرد آبیاری و تولید ذرت علوفه‌ای براساس کم آبیاری در انتهای جویچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

کمبود منابع آب شیرین برای تولیدات کشاورزی از یک سو پایین بودن هزینه اجرا و تأمین انرژی سیستم­های آبیاری و تعمیر و نگهداری آسان از سوی دیگر باعث شده تا پژوهشگران مطالعات زیادی را در زمینه افزایش راندمان آبیاری سطحی انجام دهند. در این مطالعه تأثیر کم­آبیاری در انتهای جویچه بر شاخص­های مدیریتی آبیاری جویچه‌ای و تأثیر پروفیل رطوبتی تشکیل شده بر عملکرد ماده خشک تولیدی ذرت مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، چهار تیمار آبیاری (100 درصد آبیاری، 75 درصد آبیاری، 50 درصد آبیاری و 25 درصد آبیاری در انتهای جویچه) واقع در شهرستان کرج، سال 1393 مورد بررسی قرار گرفت. کم­آبیاری باعث افزایش راندمان کاربرد آب آبیاری شد. عمده تلفات بدلیل شیب زیاد و کوتاه بودن طول جویچه­ها به صورت رواناب بود. اعمال کم­آبیاری باعث افزایش غیریکنواختی پروفیل رطوبتی و افزایش پراکندگی محصول در طول جویچه شد. بیشترین پراکندگی عملکرد بیوماس در طول جویچه برای تیمار 50 درصد آبیاری در انتهای جویچه بدست آمد (برابر 26 درصد). عملکرد محصول در ابتدای جویچه بیشتر از انتهای جویچه بود. عملکرد ذرت با راندمان ذخیره رابطه مستقیم داشت. تیمار 25 درصد کم­آبیاری در انتهای جویچه به عنوان بهترین تیمار از نظر صرفه­جویی مصرف آب و کاهش بسیار کم مقدار محصول شناخته شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on irrigation performance indicators and silage corn production based on deficit irrigation at the furrow end

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Vatankhah 1
  • Hamed Ebrahimian 2
  • Taha Maarefi 3
1 Dept. of Irrigation & Reclamation Eng. College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran P. O. Box 4111, Karaj, IRAN 31587-77871.
2 Associate professor in University of Tehran
3 Graduate student, in University of Tehran,
چکیده [English]

The scarcities of fresh water resources for agriculture production on the one hand and low cost establishment and energy supply and easy maintenance on the other hand, has led researchers to conduct many studies about increasing surface irrigation efficiency. In this study, effect of deficit irrigation at the furrow end on furrow irrigation performance indicators and effect of soil moisture profile on silage corn yield (biomass) were investigated in Karaj, Iran, in 2014. Four treatments (100% irrigation: full irrigation, 75% irrigation: 25% deficit irrigation, 50% irrigation: 50% deficit irrigation and 25% irrigation: 75% deficit irrigation at the furrow end) were considered. Deficit irrigation increased application efficiency. Runoff was as a main irrigation water loss due to short furrow and high slope. Deficit irrigation increased non-uniformity of moisture profile and crop production along the furrow. The most non-uniformity of crop yield along the furrow was observed in the 75% deficit irrigation treatment. Crop yield was greater at the upstream than at the downstream of experimental furrows. There was a direct relationship between crop yield and storage efficiency. The treatment with 25% deficit irrigation at the furrow end was identified as the best treatment regarding water saving and low reduction of crop yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • evaluation indices
  • Silage corn
  • Surface irrigation
بهزادی نسب، م.، ناظمی، ا. و صدرالدینی س. ع. ا. 1387 . ارزیابی سیستم آبیاری جویچه ای(مطالعه موردی مزارع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ). دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. اهواز.
ریاحی فارسانی، ح.، نوری امام زاده­ئی، م. ر.، فتاحی نافچی، ر. ا. و طباطبائی، س. ح. 1393. ارزیابی سیستم آبیاری جویچه­ای در دشت­های شهرکرد، بروجن و خانمیرزا. علوم و مهندسی آبیاری. دوره 37 شماره 2. 104-95
سهراب، ف و عباسی، ف. 1384. ارزیابی بازده آب آبیاری طی چند دهۀ گذشته در سطح کشور. سهراب و عباسی. کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه. کرج.
علیزاده، ا. 1383. طراحی سیستم های آبیاری. ترجمه (چاپ پنجم با تجدید نظر). انتشارات آستان قدس رضوی. مشهد.
قدمی، ف. ع و سیدان، س. 1386 . ارزیابی راندمان کاربرد آبیاری شیاری تحت مدیریت زارعین (مطالعه موردی: دشت بهار همدان).‎ پژوهش کشاورزی. دوره 7 شماره 3. 89-79.
ملوحی، ح.، بهزاد، م. و ناصری ع. ع. 1385. راندمان­های کاربرد آب در دوحالت جویچه­های بازسازی شده و بدون بازسازی در مزارع نیشکر. همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت ماه. دانشگاه شهید چمران اهواز.
Camacho, E. C., Perez-Lucena, C., Roldan-Canas, J. and Alcaide, M. 1997. IPE: Model for management and control of furrow irrigation in real time. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers. 123(4). 264-269.
Evans, J.P. 2009. 21st century climate change in the Middle East. Climatic Change. 92. 417–432.
Gillies, M.H., Smith, R.J. and Raine S.R. 2007. Accounting for temporal inflow variation in the inverse solution for infiltration in surface irrigation. Irrigation Science. 25(2). 87-97.
Kang, S. Z., Shi, P., Pan, Y. H., Liang, Z. S., Hu, X. T., and Zhang, J. 2000. Soil water distribution, uniformity and water-use efficiency under alternate furrow irrigation in arid areas. Irrigation Science. 19(4). 181-190.
Playán, E., and L. Mateos, 2004. Modernization and optimization of irrigation systems to increase water productivity. "New directions for a diverse planet". Proceedings of the 4th International Crop Science Congress, 26 September–1 October. 2004.
Raes, D. 2009. The ET0 Calculator, Reference Manual Version 3.1. Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), Rome.
Reddy, J. M., Jumaboev, K., Matyakubov, B. and Eshmuratov, D. 2013. Evaluation of furrow irrigation practices in Fergana Valley of Uzbekistan. Agricultural water management. 117. 133-144.
Sepaskhah, A. R. and Ghahraman, B. 2004. The effects of irrigation efficiency and uniformity coefficient on relative yield and profit for deficit irrigation. Biosystems engineering. 87(4). 495-507.
Sepaskhah, A.R. and Khajehabdollahi, M. H. 2005. Alternative furrow irrigation with different irrigation intervals for maize (Zea mays L.), Plant Production Science. 8. 592–600