بررسی عملکرد بازار غیررسمی آب در مقایسه با یک نمونه بازاررسمی؛ مطالعه موردی منطقه مجن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد مهندسی ‌و ‌مدیریت منابع آب، دانشکده عمران، دانشگاه علم‌ و ‌صنعت ‌ایران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

بازار آب پاسخی به افزایش تقاضا در برابر عرضه محدود آب است که به تخصیص مجدد و بهینه آب در یک منطقه می‌پردازد. بازارهای آب به دو نوع رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند که هر یک دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هست و در بسیاری از نقاط دنیا، در حال فعالیت است. این تحقیق، به دنبال بررسی این پرسش است که تا چه حدی یک بازار غیررسمی می‌تواند بر تخصیص بهینه آب و عملکرد زارعین و باغداران تأثیرگذار باشد و در ادامه عملکرد بازار غیررسمی منطقه‌ی موردمطالعه، با مکانیسم یک بازار رسمیِ فرضی مقایسه شده ‌است. نتایج حاصل از تحقیق مبین آن است که براثر وجود بازار غیررسمی در منطقه و گسترش روابط تعاملی بین زارعین و باغداران، میانگین تعداد افرادی که قادر به تأمین کامل نیاز آبی خود نبوده‌اند، از 88 نفر به 55 نفر در سال، کاهش‌یافته است. همچنین، این نتیجه به دست آمد که با رفع برخی چالش‌ها و مهیاسازی محیطی تعاملی برای زارعین و باغداران، یک بازار غیررسمی آب می‌تواند، بدون نیاز به تبدیل‌شدن به یک بازار رسمی، عملکردی نزدیک به 80 درصد یک بازار رسمی را داشته‌ باشد. این مسئله بیانگر اهمیت والای بازارهای آب غیررسمی است. عدم کاهش سطح زیر کشت به شکل چشم‌گیر، در مواقع کاهش بارش سالیانه، به‌واسطه‌ی وجود بازار آب، از دیگر نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of operation of the informal water market in comparison with one type of the formal market; the case study of Mojen region

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Matinju 1
  • Hossein َAlizadeh 2
1 MSc student of Water Resources Management and Engineering, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Water and Environment Department, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The water market is a worthwhile mechanism in order to address increasing demands, and it helps rewarding redistribution of water in a given zone. Water markets can be both formal and informal, that is, each of them has exclusive features and is being used in lots of regions throughout the world. This study is seeking to answer the question that what extent an informal market can affect the optimal allocation of water and farmers' performance. Furthermore, the performance of the informal water market is been compared with that of the hypothetical formal water market. The results of the study show that due to the existence of informal markets in the region and the expansion of interactive relationships between farmers and gardeners, the average number of people who have not been able to meet their water needs has decreased from 88 to 55 people per year. It was also concluded that by solving some challenges and providing an interactive environment for farmers, the informal water market would have a performance of nearly 80% of a formal market without the need to become a formal market. This result highlights the importance of informal water markets. The lack of considerable reduction in crop area, at relatively low rainy years, due to the existence of the water market, is another result obtained in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agent-based model
  • Cultivated area
  • Formal and informal water market
  • Interactive model
  • Mojen region
احمدی، آ.، ذوالفقاری‌پور، م.ا.، نیکویی، ع. و درعلی، م.ی. 1395. ارزیابی اقتصادی پیاده‌سازی بستر فنی بازار آب کشاورزی، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مهیار. تحقیقات منابع آب ایران. 12(3):35-49.
رجب‌پور، ص. 1397. چگونگی شکل‌گیری نظام توزیع آب در شهر مجن. دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب. تهران. 16ص.
صدر، س.ک. 1382. نقش نهاد بازار و بخش عمومی در مدیریت و توسعه پایدار بخش آب. شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران. 54 صفحه. دی‌ماه. دفتر اقتصاد آب.
طهماسبی، ا. و عسکری‌ بزایه، ف. 1396. بازار آب و وعده‌های آن برای مدیریت تقاضای آب. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. 4(2):45-52.
Aghaie, V., Alizadeh, H. and Afshar, A. 2020a. Agent-based hydro-economic modelling for analysis of groundwater-based irrigation water market mechanisms. Agricultural Water Management. 234:106140.
Aghaie, V., Alizadeh, H. and Afshar, A. 2020b. Emergence of social norms in the cap-and-trade policy: an agent-based groundwater market. Journal of Hydrology. 588:125057.
Dinar, A. and Letey, J. 1991. Agricultural water marketing, allocative efficiency, and drainage reduction. Journal of Environmental Economics and Management. 20(3):210-223.
Du, E., Cai, X., Brozović, N. and Minsker, B. (2017) Evaluating the impacts of farmers' behaviors on a hypothetical agricultural water market based on double auction. Water Resources Research. 53(5):4053-4072.
Easter, K.W., Rosegrant, M.W. and Dinar, A. (1999) Formal and informal markets for water: institutions, performance, constraints. The World Bank Research Observer. 14(1):99-116.
Gregory Mankiw, N. 2020. Essentials of economics. Cengage Learning, 594p.
Jamali Jaghdani, T. and Brümmer, B. (2015) Determinants of willingness to pay for groundwater: insights from informal water markets in rafsanjan, Iran. International Journal of Water Resources Development. 32(6):944-960.
Jia, S., Sun, Y., Svensson, J. and Mukherjee, M. 2016. Comparative analysis of water rights entitlements in India and China. Water Policy. 18(1):50-67.
Pujol, J., Raggi, M. and Viaggi, D. 2005. agricultural water markets: exploring limits and opportunities in Italy and Spain. 1:1-13.
Xu, T., Zheng, H., Zhao, J., Liu, Y., Tang, P., Ethan Yang, Y.C. and Wang, Z. 2018. A two‐phase model for trade matching and price setting in double auction water markets. Water Resources Research. 54(4):2999-3017.
Zekri, S. and Easter, K.W. 2005. Estimating the potential gains from water markets: a case study from Tunisia. Agricultural Water Management. 72(3):161-175.