تاثبر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه تربچه جهت بهبود بهره‎وری آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار قطب علمی مدیریت کم آبیاری و آب‌های نامتعارف، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استاد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

جوانه‌زنی بذرها از مراحل تعیین کننده در چرخة زندگی بذر به شمار می‌رود و استفاده از تکنیک‌های مختلف برای تولید گیاهچه‌های قوی‌تر به بقای گیاهان و بهبود بهره‌وری آب کمک می‌کند. تاثیر آب مغناطیسی متاثر از شدت میدان، نوع گیاه و آب مورد استفاده می‌باشد و با توجه به اینکه آزمایش مشابه‌ای بر گیاه تربچه به عنوان گیاهی پرمصرف و آب‌بر انجام نشده است، این آزمایش به‌منظور بررسی اثر متقابل تیمار پرایمینگ و آبیاری با آب مغناطیسی بر صفات جوانه‌زنی بذور تربچه، در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارها شامل چهار نوع پرایمینگ و سه نوع آب بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارهای پرایمینگ و آبیاری با آب مغناطیسی در مدت زمان یک ساعت به ترتیب باعث افزایش 25، 27 و 71 درصد در طول ساقه‌چه، وزن‌تر ساقه‌چه و ریشه‌چه شد، هم‌چنین باعث افزایش چشمگیری در وزن خشک ریشه‌چه مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده تیمار پرایمینگ و آبیاری با آب مغناطیسی یک ساعت را می‌توان به عنوان بهترین تیمار در این آزمایش نام برد. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که هیدروپرایمینگ بذور به خصوص با آب مغناطیسی، اثرات مثبتی بر شاخص‎های جوانه‌زنی بذرهای تربچه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of magnetic water and priming on radish germination indices to improve water productivity

نویسندگان [English]

  • masoumeh metanat 1
  • Hossein Banejad 2
  • morteza goldani 3
  • mostafa gholizadeh 4
1 Ph.D Student of Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor Department of Water science Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Professor Department of Chemistry, Faculty Of science, Ferdowsi University of Mshhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Seed germination is a crucial step in the seed life cycle, and the use of various techniques to produce more robust seedlings helps plant survival and improve water productivity. The effect of magnetized water is affected by the field's intensity, the type of plant, and the water used. Since no similar experiment has been performed on the radish plant as a high-consumption and water-repellent plant, this experiment was conducted to investigate the treatment's interaction effect. Priming and irrigation with magnetized water on radish seeds' germination traits were performed in a completely randomized design. Treatments included four types of priming and three types of water. The results showed that the interaction effect of priming and irrigation treatments with magnetic water for one hour increased 25, 27, and 71% in shoot length, shoot fresh weight. Root, respectively, and also caused a significant increase in root dry weight. According to the obtained results, priming and irrigation with magnetic water for one hour can be considered as the best treatment in this experiment. Finally, it can be concluded that seed hydropriming, especially with magnetized water, has positive effects on radius seed germination indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prime with magnetized water
  • water productivity
  • Germination rate
  • Germination percentage
  • powerful seedlings
آذرنیا، م. و عیسوند، ح.ر. 1392. پرایمینگ روشی برای بهبود کیفیت بذر جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی. نشریه علمی ترویجی یافته­های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی. 2 (4): 277 تا 287.
امیری خویه، م.م. و فردانشیان، ج. 1394. سبزیجات+(ویتامین‌ها). چاپ اول. فصل تربچه. انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی. 266 صفحه.
بیات، م.، رحمنی، آ.، امیرنیا، ر. و علوی سینی، م. 1393. تعیین بهترین روش و مدت زمان پیش تیمار بذر در گیاه دارویی سرخارگل در شرایط آزمایشگاهی و گلدان Echinacea purpurea)). علوم و تحقیقات بذر ایران 1 (1): 1-15.
پناهی، م.، فربودی، م.، فرامرزی،. و شاهرخی، ش. 1390. بررسی اثر مغناطیسی کردن بذر و آب در سطوح مختلف شوری بر جوانه­زنی چغندر علوفه­ای. همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت. 4 صفحه. 25 تا 26 آبان. شهر قدس.
جانعلی­زاده قزوینی، م.، نظامی. ا.، خزاعی، ح. ر.، فیضی، ح. و گلدانی، م. 1395. اثر میدان­های مغناطیسی بر جوانه­زنی
 
بذر و رشد گیاه چه کنجد (Sesamum Indicum L). مجله پژوهش­های بذر ایران. 3 (1): 1-13.
رستگار، س.، صادقی لاری، ع. و سالاری، م. ۱۳۹۳. اثر آب مغناطیسی بر جوانه­زنی و خصوصیات رشد اولیه بذر گوجه‎فرنگی lycopercicum esculentum. اولین همایش الکترونیکی یافته‌های نوین در محیط‌زیست و اکوسیستم‌های کشاورزی. 9 صفحه. 1 آذر. تهران.
فرزانه، م.، جوانمرد، ش.، افتخاریان جهرمی، ع.ر. و قنبری، م. 1390. بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر تربچه (Raphanus sativus) بر جوانه‌زنی و صفات مرتبط با آن. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. 5 صفحه. 17 آبان. دانشگاه آزاد ساوه.
فیضی، ح.، رضوانی­مقدم، پ. و برهمند، ع.ا. 1390. بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره. نشریه پژوهش­های زراعی ایران. 9 (1): 88-94.
گلدانی، م.، جوادی، م. و نظامی، ا. 1395. تأثیر آب مغناطیسی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه­زنی و رشد گیاه چه لوبیا (Phaseolus vulgaris L). نشریه پژوهش­های حبوبات ایران. 7 (1): 81-92.
متانت، م.، بانژاد، ح.، قلی­زاده، م. و گلدانی، م. 1397. بررسی تأثیر شدت­های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تربچه. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 2 (12): 472-480.
محمودی، ق.، قنبری، ع.، راستگو، م.، قلی زاده، م. و طهماسبی، ا. 1395. بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران. 14(2): 380-391.
مهرابی، م.، و حمزه، س. 1393. بررسی اثر آب مغناطیسی بر تغییرات کیفی آب آبیاری و عملکرد محصولات کشاورزی. دومین همایش ملی تخصصی پژوهش‌های محیط زیست ایران. 11 صفحه. 16 مرداد. دانشکده شهید مفتح همدان.
نیکبخت، ج.، خنده‌رویان، م.، توکلی، ا. و طاهری، م. 1393. اثر آبیاری مغناطیسی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه ذرت Zea mays. نشریه زراعت پژوهش و سازندگی. 105: 141-147.
Afzal, I., Basra, S. M. A., Ahmad, N., Cheema, M. A., Warraich, E. M. and Khaliq, A. (2002). Effect of priming and growth regulator treatments on emergence and seedling growth of hybrid maize (Zea mays L.). International Journal of Agriculture and Biology, 4 (2), 303-306.
Craker, L. E., Seibertf, M. and Clifford, J. T. (1983). Growth and development of radish (Raphanus sativus L.) Under selected light environments. Annals of Botany, 51 (1), 59-64.
El-Gizawy, A. M., Ragab, M. E., Helal, N. A. S., El-Satar, A. and Osman, I. H. (2016). Effect of magnetic field treatments on germination of true potato seeds, seedlings growth and potato tubers characteristics. Middle East Journal of Agriculture, 5 (1), 74-81.
Gholizadeh, M., 2019. Process of chemical reaction in magnetized solvents. USA Patent 10 507 450. Date issued: 17 Dec.
Hachicha, M., Kahlaoui, B., Khamassi, N., Misle, E. and Jouzdan, O. (2016). Effect of electromagnetic treatment of saline water on soil and crops. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 17 (2), 154-162.
Hara, M., Torazawa, D., Asai, T. and Takahashi, I. (2011). Variations in the soluble sugar and organic acid contents in radish (Raphanus sativus L.) Cultivars. International Journal of Food Science and Technology, 46, 2387-2392.
Harris, D., Josh, A., Khan, P. A., Gothkar, P. and Sodhi, P. S. 1999. On-farm seed priming in semi-arid agriculture: development and evaluation in maize. Rice and chickpea in India using participatory methods. Experimental Agriculture, 35 (1), 15-29.
Hozayn, M., Ahmed, A.A., El-Saady, A.A. and Abd-Elmonem, A.A. (2019). Enhancement in germination, seedling attributes and yields of alfalfa (medicago sativa, l.) Under salinity stress using static magnetic field treatments. Eurasian journal of biosciences, 13, 369-378.
Jisha, K. C., Vijayakumari, K. and Puthur, J. T. (2013). Seed priming for abiotic stress tolerance: an overview. Acta Physiol Plant, 35, 1381-1396.
Jones, S. and Hampton, J. (2010). Internatinol rules for seed testing. International Seed Testing Asociation. Bassersdorf, Switzerlandv.
Kaymak, H. Ç., Güvenç, I., Yarali, F. & Dönmez, M. F. (2009). The effects of bio-priming with pgpr on germination of radish (Raphanus sativus L.) Seeds under saline conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 33 (2), 173-179.
Massah, M., Dousti, A., Khazaei, J. and Vaezzadeh, M. (2019). Effects of water magnetic treatment on seed germination and seedling growth of wheat. Journal of plant nutrition, 42 (11), 1283–1289.
 
Murungu, F. S., Nyamugafata, P., Chiduza, C., Clark, L. J. and Whalley, W. R. (2003). Effects of seed priming, aggregate size and soil matric potential on emergence of cotton (Gossypium hirsutum L.) And maize (Zea mays L). Soil and Tillage Research, 74, 161-168.
Nimmi, V. and Madhu, G. (2009). Effect of pre-sowing treatment with permanent magnetic field on germination and growth of Chilli (Capsicum annum L). International Agrophysics, 23, 195-198.
Rãcuciu, M., Creangã, D. and Horga, I. (2006). Plant growth under static magnetic field influence. Rom. Journ. Phys, 53, (1–2), 353–359
Reina, F. G., Pascual, L. A. and Fundora, I.A. (2001). Influence of a stationary magnetic field on water relations in lettuce seeds. Bioelectromagnetics, 22, 596-602.
Rochalska, M., Grabowska, K. and Ziarnik, A. (2008). Impact of low frequency magnetic fields on yield and quality of sugar beet. International Agrophysics, 23 (2), 163-174.
Ul Haq, Z., Iqbal, M., Jamil, Y., Anwar, H., Younis, A., Arif, M., Fareed, M. Z. and Hussain, F. (2016). Magnetically treated water
irrigation effect on turnip seed germination, seedling growth and enzymatic activities. Information Processing in Agriculture, 3, 99-106.
Wagenvoort, W. A. and Bierhuizen, J. F. (1977). Some aspects of seed germination in vegetables. II. The effect of temperature fluctuation, depth of sowing, seed size and cultivar, on heat sum and minimum temperature for germination. Scientia Horticulturae, 6 (4), 259-270.
Wang, L., Zhu, J., Wu, Q, and Huang, Y. (2015). Effects of silver nanoparticles on seed germination and seedling growth of radish (Raphanus sativus L). Proceedings of the 2nd International Conference on Civil, Materials and Environmental Sciences, March 13-14., London, England.
Xiao Huan, Y., Yu Guo, W., Wen Xiu, Y., Hong Fu, W. and JIN HU, M. (2009). Effect of seed priming on physiological characteristics of soybean seedling under water stress. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 17 (6), 1191-1195.
Yadollahpour,A., Rashidi, S. and Kavakebian, F. (2014). Applications of magnetic water technology in farming and agriculture development: a review of recent advances. Current World Environment, 9 (3), 695-703