ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه علوم مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه علوم مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استاد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در تمام روش­هایی که توسط آن­ها تبخیر-تعرق گیاه مرجع محاسبه می­شود برای آن‌که بتوان نتایج حاصله را به سطوح پوشش گیاهی مورد نظر تعمیم داد لازم است مقادیر به دست آمده را در ضریب گیاهی ضرب نمود. به‌منظور برآورد میزان ضریب گیاهی گل مغربی، آزمایشی با 4 تکرار، به مدت 70 روز در فروردین سال 1397 در محیط ایستگاه هواشناسی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. به این منظور گیاهان در گلدا­ن­هایی پلاستیکی به رنگ سفید (میکرولایسیمتر) با قطر دهانه 30 سانتی­متر و ارتفاع 50 سانتی­متر کشت شدند. میزان آب موردنیاز برای تأمین نیاز آبی گیاهان بر اساس ظرفیت زراعی انجام گردید. با کنترل بیلان آبی در گلدان­ها، تبخیر-تعرق گیاهان اندازه­گیری شد و با استفاده از داده­های تشت تبخیر کلاس A میزان ضریب گیاهی محاسبه شد. بر اساس نتایج این مطالعه، ضریب گیاهی گل­مغربی در مراحل ابتدایی، میانی و پایانی به ترتیب برابر با 75/0، 05/1 و 00/1 به دست آمد و متوسط آن در کل دوره رشد گل­مغربی برابر با 92/0 بود. مقدار کل تبخیر-تعرق گیاه نیز حدود 377 میلی­متر برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

crop coefficient of the medicinal plant Evening Primrose (Oenohera biennis L.)

نویسندگان [English]

  • azam gholamzadeh 1
  • Hossein Ansari 2
  • seyed majid Hasheminia 3
  • Majid azizi 4
1 M. Sc. of Irrigation and Drainage Engineering, Department of Water Sciences and Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, , Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Professor, Department of Gardening Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

.
In all methods in which the evapotranspiration of plants is counted as a reference, in order to generalize the results to the vegetation, it is necessary to multiply the acquired amount to the crop coefficient. An experiment was done to estimate the crop coefficient amount of evening primrose that was repeated four times in a time period of 70 days on March 2018.[D1], in a weather station located in the agriculture college of Ferdowsi University of Mashhad. In this experiment, the plants were cultivated in white plastic pots (micro-lysimeter) by 50 centimetre height and 30 centimeter width. The demanded amount of water to provide the plants' water needs is considered based on the field capacity. By controlling the water balance in pots, the evapotranspiration of plants was measure and by the use of evaporation pan A data, the crop coefficient was calculated. According to the results of this study the crop coefficient of evening primrose in the initial, middle and final steps are 0.75, 1.05 and 1.00 respectfully. The average in whole the period evening primrose growth was 0.92. The total amount of evapotranspiration of plants was estimated to be about 377 millimeters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • Micro- lysimeters
  • Evaporation pan
ابراهیمی، م.، وردی­نژاد، و.، بشارت. و عبدی، م. 1397. تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی مراحل رشد گیاه دارویی ریحان در کشت گلخانه­ای. مدیریت آب و آبیاری. 1 (8): 1-11.
حقی، د.، نیشابوری، م.، هریس، ا. و حسن­پور، ر. 1395. تعیین ضریب گیاهی منفرد و پایه گیاه دارویی گاوزبان در منطقه کرکج تبریز. نشریه دانش آب و خاک. 1 (26): 25-37.
رحیمی، ز. 1393. بررسی برخی شاخص‌های مورفیزیولوژیکی گیاه خرفه در شرایط تنش خشکی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه فردوسی  مشهد.
زارعی، ع.، امیری، ج.، ظهرابی، ص. و بومه، ف. 1395. تعیین ضریب گیاهی در گونه (Medicago polymorpha) با استفاده از میکرولایسیمتر. نشریه علمی پژوهشی مرتع. 2 (10). 2: 204-212.
زارعی، ع.، ظهرابی، ص. و بومه، ف. 1396. ارزیابی مراحل مختلف رشو و تعیین ضریب گیاهی (Kc) سیاهدانه (Nigella sativa L.). دوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 4 (33): 597-607.
شکری، س.، هوشمند، ع. و قربانی، م. 1396. برآورد ضریب تشت تبخیر به‌منظور محاسبه تبخیر-تعرق گیاه مرجع در منطقه اهواز. علوم مهندسی آبیاری. 1 (40):1-12.
صارمی، م.، فرهادی، ب.، ملکی، ع. و فراستی، م. 1394. تعیین ضرایب گیاهی و نیاز آبی عدس به روش بیلان آبی (مطالعه موردی: خرم­آباد). نشریه پژوهش­های حبوبات ایران. 2 (6): 87-98.
طلائی، پ.، شعبانی، م.، معروفی، ص. و زارع ابیانه، ح. 1388. سنجش مناسب­ترین ضریب تشت تبخیرسنج کلاس A در برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل در شیراز. همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی. 7. 8. تهران.
علیزاده، ا. 1389. رابطه آب و خاک و گیاه و اتمسفر. 10. تبخیر-تعرق و نیاز آبی گیاهان. دانشگاه امام رضا (ع). 484.
کوپایی، ج.، اسلامیان، س. و زارعیان، م. 1390. اندازه­گیری و مدل­سازی نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار، گوجه‌فرنگی و فلفل با استفاده از میکرولایسیمتر در گلخانه. علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای. 2 (7): 51-64.
موسوسی بایگی، م.، عرفانیان، م. و سرمد، م. 1388. استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی). مجله آب و خاک. 23 (1): 91 تا 99.
نورالهی، م.، حسن لی، ع. ، قنبریان، غ. و تقوایی، م. 1395. برآور ضریب گیاهی (Kc) گیاهان دارویی رزماری، اسطوخودوس و مارتیغال (خارمریم) با استفاده از بیلان آبی. نشریه آبیاری و زهکشی. 10 (1): 117-127.
نوقابی، س.، حمامی، ح. و سیوکی، ع. 1398. تعیین میزان تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی خارمریم در دشت بیرجند. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 3 (33): 493-505.
 
 
Allen, R. G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith, M. 1998. Crop Evapotranspiration – uidelines for computing. crop water requirements, FAO Irrigation and Drainage Paper 56, FAO, 1998, ISBN 92-5-104219-5.
Allen, R.G., Clemmens, A.J., Burt, C.M., Solomon, K. and O’Halloran, T. 2005. Prediction accuracy for projectwide evapotranspiration using crop coefficients and reference evapotranspiration. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 131(1 ): 24–26.
Dietrich, W., Wagner, W. L. and Raven, P.H. 1997. Systematics of Oenothera section Oenothera subsection Oenothera (Onagraceae). American Society of Plant Taxonomists. 50: 1-234. https://doi.org/10.2307/25027870.
Dingre, S. and Grantiwar, S.D. 2020. Agricultural Water Management. Determination of the water requirement and crop coefficient values of sugarcane by field water balance method in semiarid region. Agricultural Water Management. 232, 106042. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106042.
Elisha, J., Paisar, L. and Elpidio, R. 2020. Estimating Evapotranspiration and Crop Coefficient of Vegetable Crops Using Pot Micro-lysimeters. Philippine Journal of Science. 149 (4): 1107-1118.
Facchi, A., Masseroni, D. and Miniotti, E.f. 2016. Self-made microlysimeters to measure soil evaporation: a test on aerobic rice in northern Italy. Paddy Water Environ. 15(13): 669-680.
Fisher, D. 2004. Simple and Inexpensive Lysimeters for Monitoring Reference- and Crop-ET. 25th Annual International Irrigation Show by the Irrigation Association. Tampa, FL, USA. 9p.
Gimenez, R., Sorlino, D.M., Bertero, H.D. and Ploschuk, E.L. 2013. ̍Flowering regulation in the facultative biennial Oenothera biennis L. environmental effects and their relation to growth rate. Industrial Crops and Products. 44: 593-599.  https://sci.bban.top/pdf/10.1016/dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2012.09.017.  
Gong, X., Qiu, R., Sun, J., Ge, J., Li, Y. and Wang, S. 2020. Evapotranspiration and crop coefficient of tomato grown in a solar greenhouse under full and deficit irrigation. Agricultural Water Management. 235,106154. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106154.
Hall, I. V., Steiner, E., Threadgill, P. and Jones, R. W. 1988. The biology of Canadian weeds. 84. Oenothera biennis L. Canadian Journal of Plant Science. 68(1): 163–173.
López-Urrea, R., Olalla, Fmds., Fabeiro, C. and Moratalla A. 2006. An evaluation of two hourly reference evapotranspiration equations for semiarid conditions. Agricultural Water Manage 86(3): 277–282.
Panda, R.k., Patra, S. and Halder, D. 2014. Low Cost PVC Hydraulic Weighing Lysimeter for Measurement of Crop Evapotranspiration. Acta Hortic 1015: 317–324. DOI:10.17660/ActaHortic.2014.1015.34.
Reddy, K., Arunajayothy, S. and Mallikarjuna. 2015. Crop Coefficients of Some Selected Crops of Andhra Pradesh. J. Inst. Eng. India Ser. A. 96(2):123-130.
Seva, N. and Pascual, B. 2021. Determination of crop coefficient for chufa crop (Cyperus esculentus L. var. sativus Boeck.) for sustainable irrigation scheduling. Science of The Total Environment. 768, 144975. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.144975.
Shrestha, S. and Kazama, F. 2007. Assesment of surface water quality using multivariate statistical techniques: A case study of the Fuji river basin, Japan. Environment Modelling Software. 22 (4): 464- 475.
Sohrabi, O., Ghasemazadeh, A., Nadimi, A. and Shahbazy, M. 2017. Seed oil quality of GA3 induced flowering evening primrose (Oenothera biennis L). Iranian Journal of Plant Physiology. 7(2): 1971-1981.
Vaughan, P.j., Trout,T.j. and Ayars, J.e. 2007. A processing method for weighing lysimeter data and comparison to micrometeorological ET0 predictions. Agricultural Water Manage. 88(3): 141–146.