اثر توأم سطوح مختلف آبیاری، آرایش کاشت و تراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (KSC700) تحت سامانه آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی

نویسنده

استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی و کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر توامان سطوح مختلف آبیاری، آرایش کاشت و تراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای (KSC700) تحت سامانه آبیاری قطره­ای زیر­سطحی به صورت کرت­های نواری خرد­شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال­های 1384 و 1385 در استان البرز اجرا شد. کرت­های عمودی شامل سه تیمار آبیاری 50، 75 و 100 درصد نیاز آبی و کرت­های افقی شامل سه تراکم 65، 75 و 85 هزار بوته در هکتار وکرت­های فرعی نیز شامل دو آرایش کاشت یک و دو ردیفه بود. نتایج نشان داد که بیشترین و کم­ترین میزان عملکرد دانه در سال اول و دوم پژوهش به ترتیب با مقادیر 28/12 و 64/3 تن در هکتار و 89/12 و 58/3 تن در هکتار به تیمار100 درصد نیاز آبی و50 درصد نیاز آبی اختصاص یافت. تحت شرایط تراکم بوته 65 هزار بوته و کشت دو­ردیفه و در شرایط 100 درصد نیاز آبی، بیشترین مقدار عملکرد دانه، ارتفاع بوته،ارتفاع بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، وزن هزار دانه و بیوماس گیاه مشاهده شد. در مقایسه با تیمار 100 درصد نیاز آبی، در تیمار 75 درصد نیاز آبی با کاهش مصرف آب به میزان 25 درصد، عملکرد دانه به ترتیب برابر با 74/21 و 73/23 درصد برای سال­های اول و دوم کاهش یافت ولی در تیمار 50 درصد با کاهش مصرف آب به میزان 50 درصد، عملکرد دانه به میزان قابل­توجهی، یعنی 35/70 و 22/72 درصد به ترتیب برای سال­های اول و دوم کاهش یافت. میزان عملکرد و اجزای عملکرد (ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، وزن هزار دانه و بیوماس گیاه) در همه تیمار­های مورد پژوهش در تقابل با شرایط تامین 100 درصد نیاز آبی بیشترین مقدار و در تقابل با 50 درصد نیاز آبی، حدقل مقدار را دارا بود. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، تامین 100 درصد نیاز آبی در تقابل با تراکم کاشت 65 هزار بوته در هکتار و آرایش کاشت دو­ردیفه، در جهت دستیابی به حداکثر میزان عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای قابل­توصیه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of Different Levels of Irrigation, Planting Arrangement and Plant Density on Yield and Yield Components of Maize (KSC700) under Subsurface Drip Irrigation System

نویسنده [English]

  • Shahram Ashrafi
Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research Education, and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

The aime of this study was to investigate interaction of different levels of irrigation, planting arrangement and plant density on yield and yield components of maize (KSC700) under subsurface drip irrigation system. The experimental design was laid out as split plot design based on randomized complete blocks with three replications. Main plots were three irrigation levels: 50, 75 and 100% of water requirement and sub plots were three plant densities: 65000, 75000 and 85000 plants per hectare and sub-sub plots were two planting patterns, one and two row plant per bed. The results showed that the highest and lowest grain yields in the first and second years of the study (with the values of 12.28 and 3.64 and 12.89 and 3.58ton/ha, respectively) were allocated to 100 and 50 of water requirement, respectively. Under plant density conditions of 65,000 plants per hectare and two-row cultivation with 100% water requirement, maximum grain yield, plant height, ear height, number of seeds per row, number of grain rows, 1000-seed weight and plant biomass were observed. Compared to 100% of water requirement, in 75% of water requirement with 25% reduction in water consumption, grain yield decreased by 21.74 and 23.73% for the first and second years, respectively.But in the 50% of water requirement, with 50% reduction in water consumption, grain yield decreased significantly (ie 70.35 and 72.22% for the first and second years). Yield and yield components (plant height, ear height, number of seeds per row, number of grain rows, 1000-seed weight and plant biomass) in all studied treatments in contrast to 100% water requirement conditions have the highest amount and in contrast to 50% of the water requirement have a minimum amount. Based on the results of this study, providing 100% of the water requirement in contrast to the planting density of 65,000 plants per hectare and two-row planting arrangement, in order to achieve the maximum yield and yield components of corn can be recommended.

حیدری سورشجانی، س.، شایا­ن­نژاد، م.، نادری، م. و حقیقتی، ب. 1394. تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه­ای (رقم  (NSو تعیین عمق بهینه آبیاری آن در شرایط کمبود آب. نشریه علوم آب و خاک. 19 (73): 137-125.
دهقانی­سانیج، ح.، کنعانی، ا. و اخوان، س. 1396. ارزیابی تبخیر-تعرق ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 31 (6): 1560-1549.
دهقانی­سانیج، ح.، کنعانی، ا. و حمامی، م. 1396. کاربردسیستم آبیاری قطره­ای زیر­سطحی و پارامتر­های مدیریت آن در زراعت ذرت. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. جلد 3 (2): 52-39.
صادقی، ف.، غ. احمدی و ع. رضائی‌زاده. 1385. بررسی‌ تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای، تراکم کاشت و آرایش کاشت بر عملکرد رقم ایدبخش ذرت (KSC700). خلاصه مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.
مسجدی، ع.و شکوه­فز، ع. و علوی فاضل، م. 1387. تعیین مناسبترین دور آبیاری ذرت تابستانه )هیبرید (SC.704و بررسی اثر تنش خشکی بر محصول با استفاده از اطلاعات تشت تبخیر کلاس A. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 12 (46): 550-543.
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith M. 1998. Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage. No, 56. FAO, Rome.
Ameer. H. K. 2010. Corn crop response under managing different irrigation and salinity levels. Agricultural Water Management. 97: 1553 –1563.
Ayars, J.E., Fulton, A. and Taylor, B. 2015. Subsurface drip irrigation in California—Here to stay? Agricultural Water Management. 157: 39-47.
Bordovsky, J. P. and Porter, D. 2003. Cotton response to pre-plant irrigation level and irrigation capacity using spray, LEPA and subsurface drip irrigation. ASAE Paper No. 032008. St. Joseph, Mich.: ASAE.
Djaman, k. 2011. Crop evapotranspiration, crop coefficients, plant growth and yield parameters, and nutrient uptake dynamics of maize (zea mays l.) Under full and limited irrigation. Effect of irrigation on yield and above-ground biomass, University of Nebraska, Lincoln. 61-67.
Earley, E., Rath, B., Sief, R. D. and Hageman, R. H. 2001. Effects of shade applied at different stage of plant development on corn production. Crop Science. 7:151-159.
Early, E.B., Miller, R.J. and Seif, R.D. 1966. Effects of shade on maize production under field conditions .Crop Science. 6:1- 7.
Lamm, F. R., Bordovsky, J. P., Schwankl, L. J., Grabow, G. L., Enciso-Medina, J., Peters, R. T., Colaizzi, P. D., Trooien, T. P. and Porter, D. O. 2012. Subsurface drip irrigation: Status of the technology in 2010. Transactions of the ASABE. 55(2): 483-491.
Lamm, F. and Trooien, T. 2001. Irrigation capacity and plant population effects on corn production using spi.in proc, Irrigation assn.int'l.irrigation technical conf. Nov. 4-6, 2001, San antanio, Tx. 73-80.
Sabindemetes, M. and S.Pellerin.1992. Effect of mutual shading on the emergence of nodal and root/shoot ratio of maize .Plant and Soil .147:87-93.
Sakellariou, M., Papalexis, D., Nakos, N. and Kalav rouziotis, L. K. 2007. Methods on growth and energy production of sweet sorghum (Var. Keller) on a dry year in Greece. University of Thessaly, school of Agricultural sciences, Department of Agriculture, crop production and Rural Enviroment Hydraulics Laboratry, volos, Greece.
Sander, J.Z. and Bastiaanssen, W.G. 2004. Review of measured crop water productivity values for irrigation wheat, rice, cotton and maize. Agricultural Water Management. 69:115-133.
Sangoi, L., Gracietti, M. A., Rampazzo, C. and Bianchetti, P. 2002. Response of Brazilian maize hybrids from different eras to changes in plant density. Field Crops Research. 79 (1): 39-51
Wilcox, J.R. 1974. Response of three soybean strains to equidistant and spacing. Agronomy Journal. 66:409-412.