بررسی اثر کم‌آبیاری پایدار و مالچ آلی بر بهره‌وری آب و عملکرد درختان سیب رقم ”گرانی اسمیت“ در زمان برداشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

2 استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط‌زیست پژوهشکده حوزه آبی

چکیده

آب یکی از مهم‌ترین عوامل محدود‌کننده در تولید محصولات کشاورزی جهان به ‌شمار می‌‌آید. هدف از انجام این آزمایش مطالعه اثر سطوح مختلف کم‌آبیاری و مالچ آلی بر عملکرد، بهره‌وری آب، وزن تر، درصد ماده خشک، سفتی، محتوای مواد محلول، اسید قابل تیتراسیون و شاخص کلروفیل سیب رقم گرانی اسمیت در زمان برداشت است. به این منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 اجرا شد. تیمار آبیاری در سطوح تامین 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی درخت (ETc) و مالچ آلی در ضخامت‌های صفر، چهار، هشت و 12 سانتی‌متر اعمال شدند. نتایج نشان داد، بیشترین میانگین وزن تر میوه به سطوح تامین 75 و 100 درصد نیاز آبی اختصاص داشت و تیمار مالچ آلی در ضخامت هشت، چهار و 12 سانتی‌متر به‌ترتیب اختلاف معنی‌دار مثبتی در وزن تر میوه نسبت به شاهد داشتند. میانگین عملکرد در درختان مالچ‌پاشی شده 52/11 درصد بیشتر از درختان شاهد بود، بیشترین عملکرد در درختان تحت تیمار هشت سانتی‌متر مالچ به‌دست آمد. غلظت مواد محلول و سفتی میوه در 50 درصد ‌آبیاری بهبود یافت. برهمکنش تیمار 8 سانتی‌متر مالچ آلی با 75 درصد ‌آبیاری بیشترین مقدار اسید میوه را به خود اختصاص دادند. شاخص هر دو کلروفیل a و b با افزایش تنش خشکی کاهش و با کاربرد تیمار مالچ بهبود یافتند. به‌علاوه برهمکنش هر دو تیمار آزمایش، بهره‌وری آب و بهره‌وری اقتصادی در واحد سطح را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Effects of Sustainable Deficit Irrigation and Organic Mulch on apple cv. “Granny Smith” Water Productivity and Yield at harvest

نویسندگان [English]

  • hediyeh beigi 1
  • reza Fotouhi Ghazvini 2
  • mahmud ghasemnezhad 2
  • Mohammad Reza Khaledian 3
1 MSc Student, Department of Horticultural Science, University of Guilan
2 Professor, Department of Horticultural Science, University of Guilan
3 Associate Professor, DepartmAssociate Professor, Department of Water Engineering, University of Guilanent of Water Engineering, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht and Department of Water Engineering and Environment, Caspia
چکیده [English]

Water is one of the most important restrictive factors in the production of agricultural products worldwide. The aim of this research is to study the effects of different levels of irrigation and organic mulch on yield, water productivity, fresh weight, dry matter percentage, hardness, soluble solid content, titratable acid, and chlorophyll index of Granny Smith apple fruit at harvest. For this purpose, factorial experiment was performed in a randomized complete block design with three replications in 2019. Irrigation treatment were applied at supply levels of 100, 75 and 50 percents of tree water requirement (ETc) and organic mulch to thicknesses of zero, 4, 8 and 12 cm. The results showed that the highest average of fresh weights of fruit were allocated to 75 and 100 percent water supply levels and organic mulch treatment at thicknesses of 8, 4 and 12 cm had a significant positive difference in fresh weight of fruit compared to the control, respectively. The average yield of mulched trees was 11.52 percent more than control trees, the highest yield was obtained in treated trees with 8 cm of mulch. Fruit SSC and the firmness of fruit were improved at 50 percent irrigation. The interaction of 8 cm mulch treatment with 75 percent irrigation had the most amount of fruit acid. Both chlorophyll a, b and total decreased with increasing drought stress and improved with the application of mulch treatments .In addition, interaction of both experimental treatments, increased water productivity and benefit per drop unit area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought Stress
  • Evapotranspiration
  • Fruit Quality
  • Granny Smith Apple
احسانی، م. و خالدی، ه. 1382. بهره‌وری آب کشاورزی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. ص:103-901.
دولتشاهی،ع.، اسفندیاری، خ.، جلالی، ر.، سعیدنیا، ا.، عرب، ج؛ و طیب هاشمی، س.م. 1388. دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب‌دار. دفتر فنی اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (http://tec.mporg.Ir) و موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی (www.agri-peri.ir).208. 510 ص.
روستایی، خ.، موحدی دهنوی، م. خادم، س. و اولیایی، ح. 1390. اثر نسبت­های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی. مجله به­زراعی کشاورزی. 1(1):43-33.
ناصری، ا.، عباسی، ف و اکبری، م. 1396. برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب. مجله تحقیقات مهندسی سازه‌های آبیاری و زهکشی.1886: 17-32.
Ahmed, F., Baloch, D.M., Sadiq, S.A., Ahmed, S.S., Hanan, A., Taran, S.A., Ahmed, N. and Hassan, M.J. 2014. Plant growth regulators induced drought tolerance in sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids. The Journal of Animal & Plant Sciences, 24(3): 886-890
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D.S. and Smith, M. 1998. Crop Evapotranspiration Guidelines for Estimating Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainagen Paper, vol. 56. FAO, Rome, p. 300.
Arji, E., Hassani, B. and Ghamarnia, H. 2015. Effect of Deficit Irrigation Treatments on Vegetative Characteristics and Quantity and Quality of Golden Delicious Apple. Journal of Horticultural Science. Vol. 29, No. P. 610-620.
Behboudian, M.J., Girona, J. and Lopez, G. 2011. Quality and yield responses of deciduous fruits to reduced irrigation. Horticultural Reviews. 38: 149-190.
Benge, JR., Banks, N.H., Tillman, R. and Nihal, SH. 2000. Pairwise comparison of the storage potential of kiwifruit from organic and conventional production system. Horticultural Science 28:147–152.
Bertamini, M., Zulini, L., Muthuchelian, K. and Nedunchezhian, N. 2006. Effect of water deficit on photosynthetic and other physiological responses in grapevine (Vitis vinifera L. cv. Riesling) plants. PHOTOSYNTHETICA 44 (1): 151-154.
Cai, T., Zhang, C., Huang, Y., Huang, H., Yang, B., Zhao, Z., Zhang, J. and Jia, Z.K. 2015. Effects of different straw mulch modes on soil water storage and water use efficiency of spring maize (Zea mays L.) in the Loess Plateau of China. Plant Soil Environment. 6, 253–259.
Carlos, H.C. and Kader, A. 1999. Kiwifruit postharvest quality maintenance guidelines. Department of Pomology University of California. California agriculture 53(4): 29-37.
Chai, Q., Yang, CH. and Huang, GB. 2011. Water use characteristics of alternately irrigated wheat-maize intercropping in oasis region of northwestern China. Acta Agronomica Sinica 37, 1623–1630.
Chai, T., Zhang, C., Huang, Y., Huang, H., Yang, B., Zhao, Z., Zhang, J. and Jia, Z.K. 2016. Effects of different straw mulch modes on soil water storage and water use efficiency of spring maize (Zea mays L.) in the Loess Plateau of China. Plant Soil Environ. 6: 253–259.
De Oliveira, C.M., Simões, W.L., Lopes, P.R.C., Da Silva, J.B., Araújo, E.J. and Cavalcante, B.L.S. 2017. Flowering, fruiting and physiology of apple tree under different irrigation levels in the Brazilian semiarid region. Comunicata Scientiae. 8: 99–108.
Dermody, B.L., Van-Beek, r.p.h., Meeks, E., Goldewihk, K.K., Schridel, W., Vander, Y., Bierkens, M.F.P., Wassen, M. and Dekker, S.C. 2014. Avirtual water network of the Roman world. Hydrology and Earth System Sciences. 18: 5025–5040.
Ehdaie, B., Alloush, G.A., Madore, M.A. and Waines, J.G. 2006. Genotypic Variation for Stem Reserves and Mobilization in Wheat: II. Postanthesis Changes in Internode Water-Soluble Carbohydrates. Article in Crop Science. DOI: 10.2135/cropsci.01.0013.
FAO. 2007. Climate change and food security: a framework document. Rome: FAO.
FAO. 2012. Statistical Yearbook 2012. World food and agriculture. Rome: FAO.
Fouche, J.R., Roberts, S.C., Midgley, S.J.E. and Steyn, W.J. 2010. Peel color and Blemishes in ‘Granny Smith’ apples in relation to canopy light environment. Horticultural Science. 45(6): 899-905.
Gomezdel-Campo, M. and Garcia, J. M. 2013. Summer deficit-irrigation strategies in a hedgerow olive cv. Arbequina Orchard: effect on oil quality. Journal. Agriculture. Food Chemistry. 61: 8899–8905.
Kang, S.Z. and Zhang, J. 2004. Controlled Alternate Partial Root-Zone Irrigation: Its Physiological Consequences and Impact on Water Use Efficiency. Journal of Experimental Botany. 55: 2437-2446. 
Kang, S.Z., Hao, X.M., Du, T.S., Tong, L., Su, X.L., Lu, H.N., Li, X.L., Huo, Z.L., Li, S.E. and Ding, R.S. 2017. Improving agricultural water productivity to ensure food security in China under changing environment: from research to practice. Agricultural. Water Management journal. 179: 5–17.
Khalid, K.A. 2006. Influence of water stress on growth, essential oil and chemical composition of herbs (Ocimum sp.). International. Agrophysics. 20: 289- 296.
Lichtenthaler, H.K. and Buschmann, C. 2001. Chlorophylls and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy. Current Protocols in Food Analytical Chemistry.
Liu, B., Li, M., Chenj, L., Liang, D., Zou, Y. and Ma, F. 2012. Influence of rootstock on antioxidant system in leaves and roots of young apple treess in response to drought stress. Plant Growth Regulators, 67, 247-256.
Lordan, J., Pascual, M., Villar, J.M., Fonseca, F., Papió, J., Montilla, V. and Rufat, J. 2015. Mulch enhances peach yield and WUE under limiting soil conditions Spanish Journal of Agricultural Research 13(4): e0904, 9 pages.
Mia, M.J., Massetani, F., Murri, G., Facchi, J., Monaci, E., Amadio, L. and Neri, D. 2020. Integrated Weed Management in High Density Fruit Orchards. Agronomy. 10(10): 1-13
Molden, D. 1997. Accounting for water use and productivity.SWIM Paper 1. International Management Institute. Colombo. Sri Lanka. 16 pp.
Mpelasoka, B.S., Behboudian, H.M., Dixon, J., Neal, S.M. and Caspari, H.W. 2000. Improvement of fruit quality and storage potential of 'Braeburn' apple through deficit irrigation. Journal Horticultural Science Biotechnology. 75: 615-621.
Nemeskéri, E. 2007. Water relations of apple and influence on fruit quality (minireview). International Journal of Horticultural Science, 13(3), 59–63.
Noctor, G., Mohammdi, A. and Foyer, C.H. 2014. The roles of reactive oxygen metabolism in drought: not so cut and dried. Plant Physiolgy. 2014 Apr; 164(4):1636-48.
Sinkevičienė, D., Jodaugienė, R. and Pupalienė, M. 2009. The influence of organic mulches on soil properties and crop yield A. Urbonienė Lithuanian University of Agriculture, Studentų 11 Akademija, LT-53356 Kaunas distr. Agronomy Research 7(Special issue I), 485–491.
Taiz, L. and Zeiger, E. 2006. Plant Physiology, 4th Ed., Sinauer Associates Inc. Publishers, Massachusetts.
Wang, J.T., Zheng, Y.M., Hu, H.W., Zhang, L.M., Li, J. and He, J.-Z. 2015. Soil pH determines the alpha diversity but not beta diversity of soil fungal community along altitude in a typical Tibetan forest ecosystem. Journal. Soils Sediments 15: 1224–1232.
Xie, Z., Wang, Y., Cheng, G., Malhi, S.S., Vera, C.L., Guo, Z. and Zhang, Y. 2010. Particle-size effects on soil temperature, evaporation, water use efficiency and water melon yield in fields mulched with gravel and sand in semi-arid loess plateau of northwest china. Agriculture. Water Management journal. 97 (6): 917–923.
Xoconostle-Cazares, B., Ramirez-Ortega, F.A., Flores-Elenes, L. and Ruiz-Medrano, R. 2010. Drought Tolerance in Crop Plants. American Journal of Plant Physiology. 5: 241-256.
Yao, S., Merwin, I.A., Bird, G.W., Abawi, G.S. and Thies, J.E. 2005. Orchard floor management practices that maintain vegetative or biomass groundcover stimulate soil microbial activity and alter soil microbial community composition. Plant Soil. 271:377–389.
Yokota, A., Kawasaki, S., Iwano, M., Nakamura, C., Miyake, C. and Akashi, K. 2002. Citrulline and DRIP-1 Protein Arg.E Homologue in Drought Tolerance of Wild Watermelon, Annual Botanical. 89: 825–832