آسیب‌شناسی و شناخت عوامل عدم اجرایی‌شدن طرح‌ها، پروژه‌ها،‌ فناوری‌ها‌ و پژوهش‌های فناورانه آب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای البرز، کرج، ایران.

3 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی و دبیر کمیته تحقیقات و فناوری، شرکت آب منطقه‌ای البرز، کرج، ایران.

چکیده

بررسی­ها نشان می­دهد آن‌طور که باید و شاید از فناوری­های ساخته‌شده و اختراعاتی که در بخش­های مختلف آب (شرب، صنعت و کشاورزی) توسعه یافته­اند، در مقام اجرا استفاده نمی­شود؛ بنابراین باید مشکلات موجود موشکافی شده و راه­حل­های علاج بخش برای ورود فناوری­های جدید در صنعت آب ارائه شود. بدین منظور 10 مورد از مهم‌ترین فناوری‌ها، ابداعات، اختراعات، پروژه‌ها و ایده‌های کاربردی برای بخش آب کشور از بین 70 فناوری منتخب، شناسایی شدند. سپس پرسشنامه‌‌ مورد نظر توسط 15 نفر از افراد متخصص، مجرب، خبره و مسلط به موضوع در بهار و تابستان 1401 تکمیل و در پاییز و زمستان 1401 تحلیل شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن برای قسمت‌های مختلف پرسشنامه (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) بین 1-85/0 بود که مورد تائید است. سپس تجزیه‌وتحلیل‌ داخلی و خارجی هر فناوری، با استفاده از ابزار تحلیلی SWOT انجام و بهترین راهبرد برای هر فناوری معرفی شد. دسته‌بندی برترین و پرتکرارترین عوامل در هرکدام از بخش‌های چهارگانه بر اساس نتایج 10 فناوری مورد بحث حاکی از آن بود که گزینه افزایش راندمان و صرفه‌جویی قابل‌توجه آب (S1) از بخش نقاط قوت با 7 بار قرارگیری در رتبه اول، به‌عنوان مهم‌ترین گزینه شناسایی شد. هزینه بالای طراحی، ساخت و یا اجراء (W1) از نقاط ضعف با 7، تغییر رویکرد سیاست‌گذاری‌های کلان کشور و پذیرش فناوری‌ جدید (O3) و ذخیره آب، قابلیت توسعه و پایداری امنیت آبی و غذایی کشور (O4) از نقاط فرصت با 3 و همچنین تأثیر کوتاه‌مدت فناوری و مشکلات آتی مربوط به آن (T1)، بروکراسی اداری و عدم تسریع فرایند ثبت اختراع و استفاده از فناوری (T2) و بازده اقتصادی-فنی پایین و خارج شدن از چرخه کاربرد (T5) از نقاط تهدید با 3 بار قرارگیری در رتبه اول، پرتکرارترین گزینه‌های هر بخش بودند. همچنین آسیب‌شناسی عوامل موفقیت و شکست فناوری‌ها نشان داد که نقطه قوت بومی‌سازی فناوری و اختراعات صنعت آب و تولید داده‌های معتبر (S5)، نقطه ضعف مشکلات مربوط به عدم سهولت در بهره‌برداری (W3)، نقطه فرصت توسعه دانش فنی و انتقال علم به کشورهای دیگر (O1) و نقطه تهدید بازده اقتصادی-فنی پایین و خارج شدن از چرخه کاربرد (T5) به ترتیب با 4، 4، 4 و 5 بار قرارگیری در رتبه پنجم، به‌عنوان کم‌اهمیت‌ترین عوامل شناسایی شدند. در مجموع راهبرد رقابتی به‌عنوان کارآمدترین راهبرد شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology and Recognition of the Factors of Non-Implementation of Plans, Projects, Technologies, and Technological Researches of the Water in Iran

نویسندگان [English]

  • Masoud Pourgholam Amiji 1
  • Davoud Najafyan 2
  • Tofigh Saadi 3
1 Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Water Engineering and Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, and Chief Executive Officer (CEO) and head of the Board, Regional Water Company of Alborz, Karaj, Iran.
3 Ph.D. in Climatology, Department of Natural Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University and Secretary of Research and Technology Committee, Regional Water Company of Alborz, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Investigations show that the developed technologies and inventions developed in different sectors of water (drinking, industry, and agriculture) are not used in the implementation position as they should be. Therefore, it is necessary to scrutinize the existing problems and provide remedial solutions for the introduction of new technologies in the water industry. For this purpose, 10 of the most important technologies, innovations, inventions, projects, and practical ideas for the country's water sector were identified from among the 70 selected technologies. Then, this questionnaire was completed by 15 people who are experts, experienced, knowledgeable and proficient in the subject in the spring and summer of 2022. Cronbach's alpha test was used to measure the reliability of the questionnaires and its value for different parts of the questionnaire (strength, weakness, opportunity, and threat) was between 0.85-1, which is approved. Then the internal and external analysis of each technology was done using the SWOT analytical tool and the best strategy for each technology was introduced. The classification of the top and most frequent factors in each of the four sections based on the results of the 10 discussed technologies indicated that the option of increasing efficiency and significant water saving (S1) from the strengths section, became the most important option with ranked first 7 times. The high cost of design, construction, or execution (W1) from the weak points with 7, Changing the approach of the country's macro policies and adopting new technology (O3), and water storage, the ability to develop and sustain the country's water and food security (O4) from the opportunity points with 3, and as well as the short-term impact of technology and future problems related to it (T1), administrative bureaucracy and the lack of acceleration of the process of patenting and technology use (T2), and low economic-technical efficiency and exit from the application cycle (T5) from the threat points with 3 times placing in the first place, were the most important choices of each section. Also, the pathology of the factors of success and failure of technologies showed that the strong point of localization of technology and inventions of the water industry and the production of reliable data (S5), the weak point of problems related to the lack of ease of use (W3), the opportunity point of developing technical knowledge and transferring science to other countries (O1), and the threat point of low economic-technical efficiency and exit from the application cycle (T5) were identified as the least important factors with 4, 4, 4 and 5 times placing in the fifth place, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Perspective
  • Smartening
  • Strength and Weakness-Threat and Opportunity
  • SWOT
  • Water Technologies
امینی، ع. ر.، خسروی نژاد، ع. ا. و روحانی، ش. 1393. اثر نوآوری در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه با درآمد متوسط. پژوهشنامه اقتصادی. 14(54): 212-175.
چوبچیان، پ.، کیامهر، م. و ملکی، ع. 1396. بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس. مدیریت نوآوری. 6(3): 168-141.
حاصلی، غ. ر.، حکمی‌نسب، س. و حسنی، ع. ا. 1396. آسیب‌شناسی روش‌های انتقال فنّاوری در صنعت مواد غذائی و آشامیدنی با به‌کارگیری الگوی CIPP. مدیریت نوآوری. 6(3): 112-81.
زارع شاه‌آبادی، ا. و بنیاد، ل. 1400. آسیب‌شناسی پژوهش‌های مرتبط با حکمرانی آب در ایران با رویکرد فراروش (بازه زمانی: 1380-1397). بررسی مسائل اجتماعی ایران. 12(2): 170-143.
زارع، ح. و میرجلیلی، م. 1392. آسیب‌شناسی فرایند تجاری‌سازی اختراعات؛ تحلیلی در سه قلمرو مخترع، محیط و اختراع. توسعه کارآفرینی. 6(4): 55-37.
سلامی، ر. و خطیبی عقدا، ع. 1394. بررسی چالش‌های تجاری‌سازی فناوری (از دیدگاه شرکت‌کنندگان در هشتمین نمایشگاه اختراعات کشور). سیاست‌نامه علم و فناوری. 5(2): 87-77.
شاکری، ع. و ابراهیمی سالاری، ت. 1388. اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته). دانش و توسعه. 16(29): 125-88.
صادقی، ص.، نجفی، ح. و مدنی، م. 1392. آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات. مطالعات حقوق خصوصی. 43(1): 131-113.
صیاد، د.، قضاوی، ر. و امیدوار، ا. 1401. ارائه استراتژی‌های مناسب مدیریتی زیرساخت‌های شهری در برابر سیلاب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و QSPM (مطالعۀ موردی: شهر کاشان). مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک. 2(1): 52-42.
گودرزی، م.، رضاعلیزاده، ح.، غریبی، ج. و محسنی، م. 1393. آسیب‌شناسی سیاست‌های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه. مدیریت توسعه فناوری. 3(2): 161-137.
مصطفوی، س. ف. 1394. رابطه اندازه جمعیت و تحصیلات با نوآوری. نشریه‌نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران. 19: 61-45.
منجزی، ن. 1398. تحلیل استراتژیک مدیریت بهره‌وری نهاده آب در تولید محصول نیشکر در استان خوزستان. مدیریت آب در کشاورزی. 6(2): 56-47.
نگهبان، م. ب. 1396. تحلیل رابطۀ میان تولیدات علمی کشورهای برتر جهان و میزان ثبت اختراع. پژوهش‌نامه علم‌سنجی. 5(3): 119-109.
Benzaghta, M. A., Elwalda, A., Mousa, M. M., Erkan, I. and Rahman, M. 2021. SWOT analysis applications: An integrative literature review. Journal of Global Business Insights. 6(1): 55-73.
Borowski, P. F. 2020. Nexus between water, energy, food and climate change as challenges facing the modern global, European and Polish economy. AIMS Geosci. 6: 397-421.
de Froideville, S. M. 2022. Storied experiences of the Havelock North drinking water crisis: A case for a ‘narrative green victimology’. International Review of Victimology. 28(2): 235-254.
Ghazinoory, S., Abdi, M. and Azadegan-Mehr, M. 2011. SWOT methodology: a state-of-the-art review for the past, a framework for the future. Journal of business economics and management. 12(1): 24-48.
Gurl, E. 2017. SWOT analysis: A theoretical review.
Hill, T. and Westbrook, R. 1997. SWOT analysis: it's time for a product recall. Long range planning. 30(1): 46-52.
Jackson, S. E., Joshi, A. and Erhardt, N. L. 2003. Recent research on team and organizational diversity: SWOT analysis and implications. Journal of management. 29(6): 801-830.
Khaneiki, M. L. and Al-Ghafri, A. S. 2022. The circle of water justice in the history of Iran. Water Security. 16: 100122.
Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J. and Kajanus, M. 2000. Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis—a hybrid method and its application to a forest-certification case. Forest policy and economics. 1(1): 41-52.
Misiou, O., and Koutsoumanis, K. 2021. Climate change and its implications for food safety and spoilage. Trends in Food Science & Technology.
Nasir, M., Aziz, M. A., Zubair, M., Manzar, M. S., Ashraf, N., Mu'azu, N. D. and Al-Harthi, M. A. 2022. Recent review on synthesis, evaluation, and SWOT analysis of nanostructured cellulose in construction applications. Journal of Building Engineering. 46: 103747.
Nazari, B., Liaghat, A., Akbari, M. R. and Keshavarz, M. 2018. Irrigation water management in Iran: Implications for water use efficiency improvement. Agricultural water management. 208: 7-18.
Olabi, A. G., Wilberforce, T., Sayed, E. T., Abo-Khalil, A. G., Maghrabie, H. M., Elsaid, K. and Abdelkareem, M. A. 2022. Battery energy storage systems and SWOT (strengths, weakness, opportunities, and threats) analysis of batteries in power transmission. Energy. 254: 123987.
Pawels, R. and Tom, A. P. 2022. Sustainable water treatment technologies: a review. Sustainability, Agri, Food and Environmental Research. 10(1).
Phadermrod, B., Crowder, R. M. and Wills, G. B. 2019. Importance-performance analysis based SWOT analysis. International journal of information management. 44: 194-203.
Pickton, D. W. and Wright, S. 1998. What's swot in strategic analysis?. Strategic change. 7(2): 101-109.