میزان آگاهی و مقبولیت استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در بین دانشجویان دانشگاه گیلان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

چکیده

پذیـرش عمومی برای استفاده از آب بازیافـتی، یکی از عناصر اصلی موفقیت این نوع پروژه­ها محسـوب می­شود. جامعه­شناسان می­تـوانند به فهـم درستی از دلایل مقاومت مردم در برابر منابع آبی جایگـزین برسند. هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه گیلان از بحران آب و بررسی تصور و درک دانشجویان از پذیرش استفاده از آب بازیافتی برای مصارف مختلف ازجمله کشاورزی است. در این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده‌شده است. ابزار استفاده‌شده پرسش­نامه و مصاحبه محقق ساخته هستند که اعتبار و روایی آن‌ها تائید شده است. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان داد که تفاوت معناداری بین زن و مرد در میزان مقبولیت، بین سن و میزان مقبولیت و بین درآمد و مقبولیت استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده وجود ندارد (P>0.05)، اما بین رشته­ی تحصیلی و میزان مقبولیت استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05). یافته­های کیفی نشان داد که تمامی پاسخ­گویان از وضعیت بحرانی آب اطلاع داشته و اکثریت آنان آمادگی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده را دارند و نگرانی آنان در رابطه با سطح استاندارد آب بازیافتی بوده است؛ بنابراین پیشنهاد می­شود قبل از اجرای چنین طرح­هایی، از نظرسنجی مردم استفاده‌شده و آگاهی‌رسانی‌های لازم و جلب اعتماد آنان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge and Acceptance Levels of Recycled Water Usage within Students of Gilan University

نویسندگان [English]

  • Hoda Hallajzadeh 1
  • Massoumeh Shenawa 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of literature and Humanities, University of Guilan, IRAN Iran
2 Msc student, Department of Social Sciences, Faculty of literature and Humanities, University of Guilan, IRAN
چکیده [English]

Public acceptance for the use of recycled water is the essential element of the success of these projects. Sociologists can find better explanation for popular resistance to water resources replacing. The goal of this study was to assess the awareness level of university students of the water crisis and evaluation of students’ imagination and understanding to accept recycled water for different usages including in agriculture. In this study, the combination method (qualitative and quantitative) was used. A questionnaire prepared by researcher and interview were used to gather necessary data. The questionnaire validity was verified by the researcher. Hypotheses test results showed any significant difference between men and women to accept recycled water, between age and acceptance level, between income and the acceptance of recycled water (P> 0.05), but there is a significant difference between the field of study and the acceptance of recycled water (P <0.05). Qualitative findings showed that all interviewed people are aware of the critical situation of water resources and most of them are ready to use recycled water and their top concern was in relation to standard of recycled water. Therefore it is recommended that before implementing such projects, the necessary survey should be done and the necessary information should be transferred to the people to obtain their trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General admission
  • Recycled water
  • Water quality
رحیمی، ح.، خالدی، ه. 1379. بحران آب در جهان و ایران و راه­های مقابله با آن. اولین کنفرانس ملی بررسی راه­کارهای مقابله با کم­آبی و خشک‌سالی، کرمان. مجموعه مقالات. صفحات 951-941.
زیباکلام، ص. 1387. ما چگونه ما شدیم، ریشه­یابی علل عقب ماندگی ایران. انتشارات روزنه، 112 صفحه.
صادقی، س.، 1385. هیدرولیک و بحران آب. اطلاعات سیاسی و اقتصادی. شماره 45. صفحات 116-115.
صالحی، ص.، طالبی صومعه­سرایی، م. 1393. تحلیل کیفی موانع اجتماعی-فرهنگی استفاده از آب بازیافتی. بازیافت آب. دوره 1، شماره 1، صفحات 77-67.
گلشیری، ا.، علوی­مقدم، م. 1394. ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد، بازیافت آب، دوره 2، شماره 1، صفحات 26-17.
 مهدوی­فر، س. ح.، شیخی نژاد، ف. ۱۳۹۲. دغدغه­های اجتماعی- فرهنگی بازیافت آب، همایش ملی بازیافت آب. راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب، تهران، دانشگاه تهران.
میسمی، ح.، اصغرزاده، ب. 1389. مدیریت آب­های بازیافتی در ایران و جهان، دفتر تحقیقات، واحد نشر و امور فنی.
وزارت نیرو. 1389. ضوابط زیست‌محیطی استفاده از آب­های برگشتی و پساب، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی.
Baumann, D. 1983. Social acceptance of water reuse. Applied Geography. 3: 79-84.
Dolincar, S., Hurlimann, A., Grun, B. 2011. What affects public acceptance of recycled and desalinated water? Water Resources. 45(2): 933-943.
Dolnicar, S., Schafer, A.I. 2009. Desalinated versus recycled water: public perceptions and profiles of the accepters. Journal of Environmental Management. 9(2): 888-900.
Friedler, E., Lahav, O. 2006. Centralized urban wastewater reuse: what is the public attitude? Water Science and Technology. 54(6): 423-430.
Julian, M.P., Karcher, N. 2003. Factors influencing public perceptions of water reuse; CSIRO Land and Water.
Melborne Water. 1998. Exploring community attitudes to water conservation and effluent reuse; a consultancy report prepared by Open Mind Group; StKilda; Victoria.