کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس ،ایران

2 دانشیار دیسیپلین تحقیقات آبیاری و زهکشی ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، البرز، ایران

چکیده

آبیاری قطره­ای در مقایسه با دیگر روش­های آبیاری از مزایای خاصی در شرایط شور برخوردار است. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که این روش آبیاری موجب افزایش تحمل به شوری و بهبود عملکرد گیاه در شرایط شور می­شود. در این روش شوری خاک زیر قطره‌چکان، جایی که تراکم ریشه بیشتر است، معمولاً کم و بافاصله از قطره‌چکان افزایش می‌یابد. شوری خاک در زیر قطره‌چکان می­تواند حتی به کمتر از مقدار شوری آب آبیاری برسد. تغییرات شوری در اطراف قطره‌چکان ناشی از تغییرات در جزء آبشویی در این ناحیه است. مقدار جزء آبشویی در زیر قطره‌چکان حداکثر و در محیط سطح خیس شده که بیشترین تجمع نمک اتفاق می­افتد به حداقل می­رسد. این موضوع برای محصولات زراعی و در ارتباط با محل استقرار قطره‌چکان­ها نسبت به ردیف کاشت گیاه حائز اهمیت است. عواملی که بر شوری خاک منطقه ریشه تحت آبیاری قطره­ای اثر می­گذارند شامل شوری آب آبیاری، مقدار آب آبیاری، بافت خاک و محل قرارگیری لوله جانبی قطره­ای نسبت به ردیف گیاه می­باشد. در این مقاله تأثیر هر یک از این عوامل بر شوری خاک در منطقه ریشه گیاه موردبررسی قرار می­گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drip Irrigation under Saline Water Use

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Cheraghi 1
  • Hossein Dehghanisanij 2
1 Assistant Professors, Soil Conservation and Watershed department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural research, Education and extension Organization, Karaj, Alborz, Iran
2 Associate Professor, Pressurized Irrigation Department, Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural research, Education and extension Organization, Karaj, Alborz, Iran.
چکیده [English]

Drip irrigation has some specific advantages under saline condition in comparison with other irrigation methods. Research has shown that this method of irrigation increases crop salt tolerance and yield under saline condition. Soil salinity under dripper where most of the roots are concentrated is usually low and increases with distance from emitter. Soil salinity under emitter can be even lower than irrigation water salinity. A change in salinity around dripper is due to changes in leaching fraction in this region. Leaching fraction is highest under dripper and is lowest on the periphery of the wetted zone where salt accumulation is greatest. This is of special concern for row crops with regard to placement of drip line and planting row. Factors which affect root zone soil salinity under drip irrigation include: irrigation water salinity, amount of irrigation water, soil texture and placement of drip line with regard to plantring row. Effect of these factors on soil salinity in the root zone is discussed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saline water
  • Crop salt tolerance
  • Leaching fraction
  • Soil salinity
چراغی، س. ع. م. و کریمی، م. 1395. تبیین رابطه شوری آب‌ آبیاری و شوری خاک، نشریه مدیریت آب در کشاورزی ، جلد 3، شماره 1، ص 8-1
 چراغی، س. ع. م. 1394. بررسی تأثیر استفاده درازمدت از آبیاری قطره­ای بر شوری خاک، موردمطالعه: باغ­های پسته دشت سروستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (منتشرنشده).
کشاورز، ع. 1392. پتانسیل­ها، ظرفیت­ها، محدودیت­ها و اهم مسائل و چالش­های بخش آب کشور، اولین اجلاس مشترک کمسیون‌های کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق­های بازرگانی.
 کشاورز، ع. و صادق زاده، ک. 1379 .مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، برآورد تقاضا برای آینده، بحران‌های خشک‌سالی، وضعیت موجود، چشم‌اندازهای آینده و راهکارهایی جهت بهینه‌سازی مصرف آب. نشر آموزش کشاورزی.
Bernstein, L., and Francois, L.E. 1973. Comparisons of drip, furrow, and sprinkler irrigation. Soil Science, 115(1): 73-86.
Bernstein, L., and Francois, L.E. 1973. Effects of frequency of sprinkling with saline waters comparedwith daily drip irrigation. Agronomy Journal, 67(2): 185-190.
Dehghanisanij, H., Agassi, M., Anyoji, H., Yamamoto, T., Inoue, M., and Eneji, A.E. 2006. Improvement of saline water use under drip irrigation system. Agricultural Water Management, 85(3): 232-242.
Hanson, B. 2012. Drip irrigation and salinity. Agricultural Salinity Assessment and Management. Manuals and reports on engineering practice 71 (2edn). American Society of Civil Engineers, Reston (Vi), pp. 539-560.
Hanson, B.R., Grattan, S.R. and Fulton, A. 2006. Agricultural salinity and drainage. University of California. Irrigation Program.
Hanson, B., and May, D., 2011. Drip Irrigation Salinity Management for Row Crops. http://anrcatalog.ucdavis.edu/pdf/8447.pdf
Maas, E.V., and Hoffman, G.J. 1977. Crop salt tolerance: Current assessment. Journal of the Irrigation and Drainage Division, 103(2): 115-134.
 Meiri, A., Frankel, H., and Mantell, A. 1992. Cotton response to water and salinity under sprinkler and drip irrigation. Agronomy Journal, 84: 44-50.
Nightingale, H.I., Hoffman, G.J., Rolston, D.E., and Biggar, J.W. 1991. Trickle irrigation rates and soil salinity distribution in an almond (Prunus amhgdalus) orchard. Agricultural Water Management, 19(3): 271-283.
 Sanden, B.L., Ferguson, L., Reyes, H.C., and Grattan, S.C. 2004. Effect of salinity on evapotranspiration and yield of San Joaquin Valley pistachios. Proceedings ofthe IVth International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, Acta Horticulturae, 664: 583-589.
Shalhevet, J. 1994. Using water of marginal quality for crop production: Major issues. Agricultural Water Management, 25: 233-269.