بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت و گروه مهندسی آب و محیط زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

چکیده

آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی با بازدهی بیش از 90 درصد یکی از روش‌های آبیاری گیاهان ردیفی زراعی و باغی است. در همین راستا پژوهش حاضر به‌منظور بررسی نحوه توزیع رطوبت و صعود موئینگی آب در خاک رس سیلتی با آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی در تابستان سال 1391 انجام شد. آبیاری در سه سطح آبیاری 10، 15 و 20 لیتر و عمق نصب نوار 10، 20 و 30 سانتی‌متر با سه تکرار در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان واقع در شهرستان رشت انجام شد. صعود موئینگی جبهه رطوبتی برای اعماق نصب نوار 10 و 20 سانتی‌متر برای تمامی احجام آبیاری، رطوبت لایه صفر تا 10 سانتی‌متری خاک را به حد رطوبت ظرفیت زراعی رساند و تمامی اعماق کشت بهینه بذور مختلف را پوشش داد. در عمق نصب نوار 30 سانتی‌متر و حجم آبیاری 10 لیتر، صعود موئینگی جبهه رطوبتی به لایه صفر تا 10 سانتی‌متر خاک نرسید و در احجام آبیاری 15 و 20 لیتر صعود موئینگی حاصل از جبهه رطوبتی به شش تا هفت سانتی‌متری سطح خاک رسید. بهترین عمق نصب نوار، اعماق 10 و 20 سانتی‌متر بود اما به علت مزاحمت برای عملیات خاک‌ورزی، عمق نصب نوار 30 سانتی‌متر با حجم مناسب آبیاری و یا اختصاص آبیاری سبک برای جوانه‌زنی بذر در سال‌های با بهار خشک توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Capillary Rise in Subsurface Drip Line Irrigation on the Depth of Sowing

نویسندگان [English]

  • Mohsen Gharah sheikh bayat 1
  • Mohammad Reza Khaledian 2
  • Mohammad Hassan Biglouei 3
  • Parisa Shahinrokhsar 4
1 M. Sc. Student of Irrigation and Drainage, University of Guilan, Rasht
2 Assistant professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht and Dept. of Water Engineering and Environment, Caspian Sea Basin Research Center, Rasht, Iran.
3 Assistant professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Researcher, Research Center for Agriculture and Natural Resources of Guilan, Rasht.
چکیده [English]

Subsurface drip irrigation with an efficiency of over than 90 percent is one of the method for row crops that can be used for cereals and trees. In this regard, the present study was done to investigate the distribution of moisture and capillary rise of water in a silty clay soil with subsurface tape drip irrigation in the city of Rasht in the summer of 2012. The experiment was carried out with three irrigation volumes of 10, 15 and 20 liters and three tape installing depths of 10, 20 and 30 cm with three replications, in the Agricultural and Natural Resources Research Center. Capillary rise of wetting front in tape installing depths of 10 and 20 cm for all volumes of irrigation water from zero to 10 cm layer of soil moisture reached to field capacity moisture level and covered the all optimal planting depth of seed. With 30 cm depth installation and 10 liters of irrigation volume, wetting front capillary rise was not reached to zero to 10 cm soil layer and in volumes of 15 and 20 liters of irrigation volume, capillary rise of wetting front reached to 6 to 7 cm beneath the soil surface. Best tape installing depths was 10 and 20 cm, but because of interruptions to tillage, tape installation depth of 30 cm with an appropriate irrigation volume or with light irrigation for germination in the case of dry springs, is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressurized irrigation
  • Distribution of moisture
  • Germination
اجلالی، ف. 1388. آبیاری عمومی. انتشارات دانشگاه پیام نور. تهران. 169 صفحه.
اسکندری، ا و روستایی، م. 1386. تعیین مناسب‌ترین عمق کاشت برای ژنو تیپ‌های گندم نان در شرایط دیم سردسیر مراغه. نشریه نهال و بذر. شماره 23. ص 371-357.
اکرم نیا، ف. 1375. ارزیابی انواع قطره‌چکان‌ها و ارائه قطره‌چکان بهینه از لحاظ اقتصادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، 151 صفحه.
پهلوانی، ا.، آل ابراهیم، ح.، راشد محصل، م.ن.، میقاتی، م.ح و نصیری محلاتی، م. 1384. اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه‌زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum). مجله پژوهش‌های زراعی ایران. شماره 3. ص 23-15.
چگنی، ه.، خورگامی، ع.، شیرانی راد، ا.ح و محمد زاده م. 1385. اثر اندازه بذر و عمق کاشت بر تجمع ماده خشک و عملکرد ذرت رقم (S.C700). نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان.
طبری، م و قلیچ خانی، م.م. 1386. اثر عمق و زمان کاشت بر جوانه‌زنی بذر مازو. نشریه دانشکده منابع طبیعی. شماره 60. ص 891-883.
علیزاده، ا. و ح. خیابانی. 1372. آبیاری قطره‌ای (ترجمه). انتشارات آستان قدس. مشهد.
Alikhan, A., M. Yitayev and W. Warrick. 1996. Field evaluation of water and solute distribution from a point source. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 122(4): 221-227.
Allen, J.A., B.D. Keeland, A. Stanturf, A.F. Clewell and H.E. Kennedy. 2001. A guide to bottomland hardwood restoration. USDA forest service, Southern Research Station, General Technical Reports.
Anonymous. 1991. The Wheat Book. A technical manual for wheat producers. Department of Agriculture. Western Australia Bulletin.
Anonymous. 2009. Soil moisture equipment crop. USA. Minitrase Kit 6050X3K1B. Available at http://www.soil moisture.com. (Visited 12 September 2012).
Ayers, J.E., C.J. Phene, R.B. Humacher, K.R. Davis, R.A. Schoneman, S.S. Vail and R.M. Mead. 1999. Subsurface drip irrigation of row crops: a review of 15 years of research at the Water Management Research Laboratory. Agricultural Water Management, 42(1): 1–27.
Camp, C.R. 1998. Subsurface drip irrigation: A review. Transactions of the American Society and Agricultural Engineering, 41(5): 1353-1367.
Camp, C. R., F. R. Lamm, R. G. Evans and C.J. Phene.  2000.  Subsurface drip irrigation - past, present, and future. p. 363-372. In Proc. 4th Decennial National Irrigation Symp. Nov. 14-16, Phoenix, AZ.
Enciso, J.M., P.D. Colaizzi and W.L. Multer. 2005. Economic analysis of subsurface drip irrigation lateral spacing and installation depth for cotton. Transactions of the American Society and Agricultural Engineering, 48(1): 197–204.
Koo, R.C.J. and D.P.H. Tucker. 1957. Soil moisture distribution in citrus groves under trickle irrigation. Citrus Industry, 56: 12-13, 16-17.
Lamm, F.R., J.E. Ayars and F.S. Nakayama. 2007. Micro irrigation for crop production design, operation, and management. Kansas.
Maroufpoor, E., S. Emamgholizadeh, H. Torabi and M. Behzadinasab. 2009. Impact of soil texture on the calibration of TDR for water content measurment. Applied Science Journal, 9(16): 2933-2940.
Nyandiga, C. and G. McPherson. 1992. Germination of two warm-temperate oaks, Quercusemori and Quercusarizonica. Canadian Journal of Forest Research, 22(9): 1395-1401.
Paterson, B. 2002. Food production, poverty alleviation and enviromental challenges as influence by limited water resources and population growth. P. 1-23. Proceeding of 18th Congress on Irrigation and Drainage, 21-28 July 2002, Montreal, Canada.
Rahimzadegan, R. 1977. Water movement in field soil from a point source. M.Sc. thesis, Utah University, Utah, USA.
Tahir, M. 1985. Grain drill opener effects on wheat emergence. Transactions of the Report. International center for agricultural research in the dry areas, Aleppo Syria