مدل بندی تولید علوفه خشک در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه ذرت

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

4 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

به‌منظور مدل بندی تولید علوفه خشک ذرت در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با تیمارهای آزمایشی: الف) آبیاری کامل (T1 )، ب) ایجاد خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه با آبیاری کامل در دوره خمیری (T2)، ج) ایجاد خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه با آبیاری کامل در دوره گلدهی (T3)، د) ایجاد خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه با آبیاری کامل در دوره گلدهی و خمیری (T4) انجام گردید. ایجاد خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه از زمان شروع رشد سریع ذرت تا پایان دوره رسیدگی صورت گرفت. طول کرت‌‌های آزمایشی ده متر، عرض کرت‌ها برابر 25/5 متر، فاصله پلات‌‌ها دو متر و فاصله جویچه‌ها 75 سانتی‌متر در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اعمال شرایط مختلف آبیاری موجب تولید متفاوتی از علوفه خشک گردیده است. مقایسه میانگین ماده خشک حاصل از اعمال تیمارهای مختلف آبیاری نشان داد وزن علوفه خشک در تیمارهای اول تا چهارم به ترتیب برابر 57±5/273، 66±7/259، 59±1/194 و 75±4/173 گرم در هر بوته بود؛ بنابراین می‌توان گفت آبیاری کامل از مرحله شش برگی تا پایان دوره رسیدگی ضرورتی نداشته و پیشنهاد می‌شود برای افزایش بهره‌وری آب، در محدوده یادشده آبیاری قطع گردد. در این پژوهش تابع تولید علوفه خشک به ازای آب مصرفی به دست آمد. بر اساس وزن علوفه خشک در طول زمان‌های مختلف پس از کاشت رابطه وزن ماده خشک و تعداد روزهای پس از کاشت برای هر چهار تیمار آزمایشی به دست آمد. با استفاده از این روابط و بر مبنای تولیدات ماده خشک در اوایل یا اواسط دوره، می‌توان مقدار تولید در زمان‌های بعدی یا نهایی را برآورد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Dry Forage Production under Corn Root Zone Drying Conditions

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Nasseri 1
  • Zahra Mottagi fard 2
  • Ebraham Valizadeghan 3
  • Mohammad Baqer Khorshidi 4
1 Associate Professor in Irrigation and Drainage, Agricultural Engineering Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran.
2 Post Graduate Student, Khoy Branch, and Islamic Azad University.Iran.
3 Assistant Professor, Khoy Branch, Islamic Azad University. Iran.
4 Assistant Professor, Agronomy Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

An experiment was conducted at the Agriculture and Natural Resources Research Center of East Azarbaijan (Khosroshahr) to model dry forage production under corn root zone drying conditions. The experiments were as Randomly Complete Blocks with three replications and with treatments of the full irrigation during corn growth period (T1), root zone drying conditions with full irrigation at dough stage (T2), root zone drying conditions with full irrigation at flowering stage (T3) and root zone drying conditions with full irrigation at flowering and dough stages (T4). The root zone during was considered for initiation of rapid growth of corn till the end of the maturity period. There is length and width of experimental plots was 10 and 5.2 m with the plot and furrow spacing as 2 m and 75 cm, respectively. Results showed that irrigation treatments produced significant and different forage. The produced forage weights compared and achieved mean weights at 273.5±5.70, 259.7±66, 194.1±59 and 173.4±75 gr per plant from T1 to T4, respectively. Therefore, full irrigation from 6-7 leaves stage till the end of maturity can de deleted to increase water productivity. The forage productions were modeled as a function of applied water. For irrigation treatment plots, dry forage weight models as a function of days after planting were acquired which these models can be applied to predict or forecast forage production at the subsequent time based on before times of growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deficit irrigation
  • irrigation management
  • roots zone drying
  • forage corn production
بی نام. 1387. گزارش آمار هواشناسی و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی. 30 ص
تاج بخش، م. 1375. زراعت و اصلاح ذرت بر علیه آفات و بیماری‌های آن. انتشارات احرار تبریز.
خدابنده، ن. 1382. زراعت غلات، انتشارات دانشگاه تهران، ص 441 تا 443.
خواجه عبدالهی، م. ح. و سپاسخواه، ع. 1375. بررسی اقتصادی آبیاری جویچه‌ای یک‌درمیان با دوره‌های مختلف برای ذرت. مجله آب و توسعه. 15: 54-60.
سپاسخواه، ع. ر. 1375. کم‌آبیاری به روش جویچه‌ای یک‌درمیان. مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی وزارت نیرو. تهران.1-2 آبان. صفحه 291-305.
سپاسخواه، ع. ر. و کامکار حقیقی، ع. ا. 1373 . اثر دور آبیاری جویچه‌ای یک‌درمیان بر روی محصول و راندمان مصرف آب چغندرقند. سمینار چغندرقند. دانشگاه اصفهان.
کوچکی، ع.م. حسینی، و نصیری محلاتی،م. 1376. رابطه آب‌وخاک در گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 560 صفحه.
Bolaooss, M.E., and Martinez, J.S. 1993. Reproduction at low silk and pollen water potentials in maize. Crop Sci. 26:951 – 956.
Edmids, T.L., and Bolaooss, M.E. 1993. Loss of kernel set due to water deficit and shade in maize: carbohydrate supplies abscise acid, and cytokines. Crop Sci. 41: 1530-1540.
Fischbach, P.E. and Mulliner, H. R. 1974. Every other furrow irrigation of corn.Trans. ASAE. 17: 426-428.
 
 
30 نشریه مدیریت آب در کشاورزی، جلد2، شماره 1، بهار و تابستان 1394
 
  Kang, S., Liang, Z., Yinhua, P., Peize, S., and Yianhua, Z. 2004. Alternative farrow irrigation for maize production in arid area. Agric Water Manages. Vol 45: 267-277.
Kang, S.Z., Shi, P., Pan, Y.H., Liang, Z.S., and Hu, X.T. 2000. Soil water distribution, uniformity and water use efficiency under alternate furrow irrigation in arid areas. Irrig. Sci. 19(4): 181-190.
Kernak, J.S. 2003. Physiology water deficit in cereal crops. Agron. J. 27:1-23.
Ouattar, S. R, Jones, J., and Crookston, R.K.1987. Effect of Water deficit during grain filling on the pattern of maize kernel growth and development.
Pandey, R.K., Marienville, J.W., and Adum, A. 2000. Deficit irrigation and nitrogen effect on maize in a sahelian environment. I. Grain yield components. Agric. Water Manag. 46: 1-13.
Samadi, A., and Sepaskhah, A.R. 1984. Effect of alternative furrow irrigation on yield and water use efficiency of dry beans. Iran Agric. Res. 3: 95-115.
Schussler, J. R., and Westgate, M.E. 1991. Maize kernel set at low waterpotential: I.Sensitivity to reduce assimilates during early kernel growth. Crop Sci. 31:1189-1195.
Stone, J.F., Reeves, H.E., and Garton, J.E. 1982. Irrigation water conservation by using wide spaced furrow. Agric. Water. 5:309-317
Stone, J.F. and Nafziger, D.L. 1993. Water use and yields of cotton grown under wide-spaced furrow irrigation. Agric. Water Manag. 24:27-38.
Turgut, H.V. 2000. Effect of waterd efficiton yield, yield components and water use efficiency of irrigated corn. Agron.J.78:1035–1040.
Zamanian, A. and Najafi, J. 2002. The effects of water stress and genotype on the dynamics of pollen shedding and silking in maize. Field Crops Res. 5:349-363.
Zang, R.F. 2004. Water deficit timing effects on yield componentsin maize. Agron. J. 81:61-65.