راهکارهای توسعه به‌کارگیری فناوری‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان فلاورجان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه یاسوج

2 دانشیار گروه توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ادراک کشاورزان نسبت به راهکارهای توسعه به­کارگیری فناوری­های مدیریت آب کشاورزی در شهرستان فلاورجان واقع در استان اصفهان بود. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که پایایی مقیاس اصلی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (7/0<)، استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضای هیئت‌علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، متخصصان و کارشناسان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، کمیته ملی آبیاری و زهکشی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان بررسی، اصلاح و تأیید شد. جامعه آماری این تحقیق 20156 نفر و حجم نمونه به تعداد 205، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب به دست آمد. بر اساس نتایج «از بین بردن گیاهان در طول مسیر کانال»، «برقی کردن پمپاژ آب از چاه‌ها»، «جلوگیری از هدر رفتن آب از دریچه‌های توزیع آب در طول مسیر»، «آشنایی کشاورزان با نگهداری و بهره‌برداری صحیح از موتور چاه (افزایش مهارت و اطلاعات کشاورزان در زمینه سرویس و نگهداری ایستگاه‌های پمپاژ)» و «رعایت کردن فاصله بین چاه‌ها»  به ترتیب به‌عنوان اولویت‌های اول تا پنجم راهکارهای توسعه به­ کارگیری فناوری­های مدیریت آب کشاورزی شناخته شدند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی راهکارهای توسعه مدیریت آب کشاورزی، حاکی از وجود پنج عامل راهکارهای آموزشی، راهکارهای بهبود فنی شبکه، راهکارهای تسهیل پذیرش فناوری، راهکارهای بهینه بهره‌برداری و مصرف، راهکارهای توسعه‌ای بود که در مجموع 28/65 درصد از کل واریانس را تعیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Implementation of Agricultural Water Management Technologies from Farmers Perspective (Case Study of Felavarjan City)

نویسندگان [English]

  • Samira Nabiafjadi 1
  • Hossein Shabanali Fami 2
  • Ahmad Rezvanfar 3
1 Ph. D Student of Agricultural Extension of Yasouj University
2 Associate Professor of Agricultural Extension Department of Tehran University
3 Associate Professor of Education and Extension Department of Tehran University
چکیده [English]

The main purpose of this research was to study development strategies of implementation of agricultural water management technologies from the perspective of farmers This research was a sort of survey studies and a questionnaire was used for collection of data and information. Questionnaire's reliability was confirmed through computing cornbanch's Alpha coefficient which was more than 0.70. Face validity of questionnaire was confirmed by a panel of expert judgment. Statistical population of this study was consisted of 20156 farmers; out of which 205 people were selected as sample using multi-stage sampling technique. Accordingly, lining along the irrigation channels, promoting the pumps to electrical type, prevention of leakage from the gates, education of the farmers for operation and maintenance of the pumps, and observation of distance between the wells are priorities for development of the technology for agricultural water managements. Also factor analysis results of reception of farmers to alternative of development of agricultural water management technologies application revealed six factors totally they explained 65.28 percent of total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Irrigation
  • Operation and Maintenance
  • Questioner
اقری و بختیاری. 1378 .فرهنگ پذیریش مدیریت آب کشاورزی، روستای قاهان، روابط عمومی آبفای استان تهران .
وزارت نیرو، 1389 . چالشهای اساسی پروژههای توسعه مـدیریت آب کشـــــــاورز ی، قابـــــــل دســـــــتیابی در ســـــــایت: http://news.moe.org.ir/vdcb8sb8.rhb8apiuur.htm
زارعیان جهرمی، مجتبی؛روحاالله تقیزاده؛ شهلا محمودی؛ احمد حیدری (1386 .(ارزیابی روشهای زمینآماری جهت پیشبینی پراکنش مکانی شوری آبهای زیرزمینی (دشت یزد - اردکان)، مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری با محوریت مدیریت حوضهی آبخیز، 2و 1 اسفند. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
Mesri, N; Mesri, T. and Sarani, S. 2009. Water resources management and them receptions. 1st International of Water .